WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

W terminie od 27.08.2018 r. do 04.09.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:, 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).
 
[data publikacji: 27.07.2018 r.]
 
KOMUNIKAT z dnia 04.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. przyjął uchwałę nr 283/2019 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 18 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 22 lutego 2019 r.
 
Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 10.08.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.kislak@wup.opole.pl, j.zataj@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl. Prosimy również aby zapytania dot. zapisów Regulaminu konkursu, które chcą Państwo poruszyć na niniejszym spotkaniu kierowane były na powyższe adresy e-mailowe w w/w terminie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty,
w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Komunikat z dnia 14.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 20.08.2018 r. zostaje odwołane.
 
FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU 7.2.doc
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).docx
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - koszty rzeczywiste.docx
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.xls
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc
Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie wszystkich dokumentow księgowych.doc
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o platność EFS.docx
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc
Załącznik nr 7 do umowy - Oświadczenie uczestnika projektu.docx
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx
Załącznik nr 12 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc
Załącznik nr 14 do umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx
Załącznik nr 15 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020
Załącznik nr 6a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe.doc
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności - xls
Załącznik nr 3 do umowy -Harmonogram płatności.doc
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność EFS.docx
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc
Załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx
Załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc
Załącznik nr 12 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc
Załącznik nr 13 do Umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx
Załącznik nr 14 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020.docx
Załącznik nr 6b - Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu.docx
Załącznik nr 2 do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność.docx
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx
Załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc
Załącznik nr 12 do decyzji - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc
Załącznik nr 13 - do decyzji - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx
Załącznik nr 14 do decyzji - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020.docx
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO.docx
Załącznik nr 8 - Lista wskaźnikow na poziomie projektu dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.docx
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx
Załącznik nr 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf
Załącznik nr 11 - Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 27).docx
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Zakres EFS, wersja nr 27.pdf
Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług(...).pdf
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.pdf
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy z dnia 1 stycznia 2018 r..pdf
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z dnia 05 kwietnia 2018.pdf
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.pdf
Załącznik nr 2 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.pdf
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r..pdf
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFER i FS.pdf
Załącznik nr 2 do Wytycznych - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS.pdf
Załącznik nr 3 do Wytycznych - Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskażników.pdf
Załącznik nr 4 do Wytycznych - Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników.pdf
załącznik nr 5 do Wytycznych - Wzór metryki wskaźnika kluczowego.pdf
Załącznik nr 6 do Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaulacyjnych.pdf
Załącznik nr 7 do Wytycznych - Zakres danych nt uczestników projektu współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.pdf
Załącznik nr 8 do Wytycznych - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS.pdf
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf