WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17 kwietnia 2019 r. III nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.

W terminie od 17.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:  77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).
Załączniki
Procedura pozakonkursowa 9.1.5 2019.pdf
Załącznik nr 1 Procedura naboru.pdf
Załącznik nr 2 Wzór wniosku - EFS.pdf
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku EFS.pdf
Załącznik nr 4 Instr przyg wersji el i pap wn EFS.pdf
Załącznik nr 5_Kryteria_wyboru_projektów_dla_poddziałania_9.1.5.pdf
Załącznik nr 6 Lista wskaźników na poziomie projektu EFS 9.1.5.pdf
Załącznik nr 7 Podzial_jednostek_przestrzennych_woj_opolskiego_wg_klasyfikacji_DEGURBA.pdf
Załącznik nr 8 Wzór decyzji o dofinansowaniu 9 1 5 właściwa 2019.docx
Załącznik nr 2 do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność(1).docx
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania(2).docx
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx
Załącznik nr 10 do decyzji- Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx
Załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawionej.doc
Załącznik nr 12 do decyzji - Formularz Harmonogramu realizacji form wsparcia.doc
Załącznik nr 9 Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IP.doc
Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 32) w zakresie poddziałania 9.1.5.pdf
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług (...) EFS z dnia 25 czerwca 2018 r.pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.pdf
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta.pdf
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.pdf
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.pdf
Wytyczne w zakresie trybow wyboru projektow.pdf
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego (...).pdf
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (..).pdf
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf
Załącznik nr 2 do Wytycznych - Standard.pdf
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf