Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020