Zaktualizowana o 3 kolejne projekty informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020 (nabór IV).