WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza

W dniu 19 października 2015 r.  nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W terminie od 19.11.2015r. do 26.11.2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30,
należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 29 marca 2016r.

________________________________________________________________________________________________________

 


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 (nabór konkursowy nr RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/15).


Załączniki
regulamin-konkursu-83-rpo-wo-2014-2020.pdf (pdf, 1585 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.pdf (pdf, 1078 KB)
zalacznik-nr-2-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-dofinansowanie-efs-004.pdf (pdf, 793 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.pdf (pdf, 937 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-umowy-o-dofinansowanie-efs-83.pdf (pdf, 1218 KB)
zalacznik-nr-5-kryteria-wyboru-projektow-83.pdf (pdf, 1018 KB)
zalacznik-nr-6-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-efs-do-regulaminu-konkursu-83.pdf (pdf, 849 KB)
zalacznik-nr-7-podzial-wg-degurba-do-regulaminu-konkursu-83.pdf (pdf, 721 KB)
zalacznik-8-analiza-rops.pdf (pdf, 1176 KB)
zalacznik-nr-9-zasady-udzielania-wsparcia.pdf (pdf, 2769 KB)
wzor-umowy-o-dof-efs-83.pdf (pdf, 1218 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 273 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 133 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 142 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych-dotyczacych-realizowanego-projektu.doc (doc, 138 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 146 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 57 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania.docx (docx, 59 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 15041 KB)
1-szoop-efs-wersja-4-pazdziernik-zmiana-83.pdf (pdf, 1770 KB)
2-taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug-typowych-dla-konkursowego-i-pozakonkursowego-trybu-wyboru-projektow.pdf (pdf, 620 KB)
3-regulamin-komisji-oceny-projektow.pdf (pdf, 872 KB)
4-wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2.pdf (pdf, 617 KB)
5-wytyczne-zasady-rownosci-szans.pdf (pdf, 283 KB)
6-wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-20201.pdf (pdf, 277 KB)
7-wytyczne-gromadzenie-danych-zatwierdzone.pdf (pdf, 2095 KB)
zalacznik-nr-1-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-20201.pdf (pdf, 128 KB)
zalacznik-nr-2-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 223 KB)
zalacznik-nr-3-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 149 KB)
zalacznik-nr-4-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-20161.pdf (pdf, 78 KB)
zalacznik-nr-5-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-20161.pdf (pdf, 91 KB)
zalacznik-nr-6-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 298 KB)
zalacznik-nr-7-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-20161.pdf (pdf, 62 KB)