Zestawienie podpisanych umów o dofinansowaniu projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020 (Nabór nr RPOP.07.01.00-IP.02-16-001/19)