Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020