Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
(302 podpisane umowy, wartość podpisanych umów 631 241 483,07 zł).

Zakres wsparcia
 • aktywizacja zawodowa, kursy, szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • projekty mające na celu włączenie społeczne osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem
 • edukacja, opieka żłobkowa i przedszkolna
 • wsparcie placówek oświatowych kształcenia ogólnego i zawodowego
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 
Co zyskali mieszkańcy naszego regionu – zakres Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wg stanu na koniec października 2020 r.
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, które uzyskały wsparcie w programie: 15 390
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które otrzymały wsparcie w programie: 1050
 • Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej: 2886
 • Liczba utworzonych miejsc opieki na dziećmi do lat 3: 328
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie: 1041
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: 34 926
 • Liczba dzieci, objętych dodatkowymi zajęciami, zwiększającymi szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 14460
 • Liczba uczniów i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie: 5701