WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 4 maja 2018 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 08.06.2018 r. do 29.06.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku
o dofinasowanie projektu
oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).
 
KOMUNIKAT z dnia 19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 04.05.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. wyraził zgodę na wydłużenie etapu negocjacji złożonych projektów o 11 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2018 r.
KOMUNIKAT z dnia 14.06.2018 r.

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III z dnia 04.05.2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zmianę Regulaminu konkursu zaakceptował Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5650/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5407/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III.
Zakres zmian obejmuje:
  • Wydłużenie terminu naboru z 08.06. - 15.06.2018 r. na 08.06. – 29.06.2018 r. ze względu na konieczność przekazania potencjalnym wnioskodawcom szczegółowych wyjaśnień dotyczących działań możliwych do realizacji w ramach I typu projektu  tj. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (…) z uwzględnieniem ich komplementarności z resortowym Programem Maluch + oraz poddziałaniem 10.1.2 RPO WO 2014-2020 Infrastruktura usług społecznych (szczegóły poniżej);
  • Zmianę Regulaminu konkursu w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
  • Zmianę załącznika nr 1 pn. Procedura konkursu (EFS) w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Procedura konkursu (EFS) - wersja aktualna

Uzasadnienie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie:
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Państwa do Instytucji Organizującej Konkurs w zakresie spełnienia limitu określonego w Regulaminie Konkursu dla działania 7.6 RPO WO Godzenie życia prywatnego i zawodowego  w brzmieniu:
Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w  przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w sytuacji kiedy Wnioskodawca zakupił i/ lub dostosował całość lub znaczną część infrastruktury i/lub wyposażenia miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia ze środków resortowego Programu Maluch + lub w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych poniżej przedstawiam stanowisko IOK w w/w zakresie (stanowisko opracowane w konsultacji z Instytucją Zarządzającą RPO WO).

Beneficjenci, którzy decydują się na realizację typu projektu nr 1: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (…) mogą skorzystać z całego katalogu działań określonych
w Standardach jakościowych i zasadach realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020, w tym m.in. związanych z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania nowo utworzonego miejsca opieki. Jednocześnie wsparcie to musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. W związku z powyższym dla uznania, że w ramach projektu realizowanego w działaniu 7.6 powstało nowe miejsce opieki nie ma znaczenia, jaki zakres niezbędnych działań zostanie sfinansowany ze środków EFS, a jaki z innych źródeł, takich jak EFRR lub Program „Maluch +". Co więcej finansowanie jego utworzenia z różnych źródeł zapewni komplementarność wsparcia, która w przypadku Programu „Maluch +" stanowi kryterium punktowane. Istotne jest jednak, aby w powyższym przypadku nie doszło do podwójnego finansowania, stąd wnioskodawca ma obowiązek przedstawić we wniosku szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia zawierający informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Ponadto aplikowanie o środki na realizację  ww. przedsięwzięć musi następować w zbliżonym czasie, tak aby można było zidentyfikować, że w każdym projekcie celem jest sfinansowanie tych samych miejsc opieki, z zastrzeżeniem, że różnego typu są wydatki prowadzące do ich utworzenia. Tym samym nie może dojść do sytuacji, gdy po zrealizowaniu działań sfinansowanych z innych niż EFS źródeł, w wyniku, których powstały nowe miejsca opieki, wnioskodawca złożył projekt w ramach działania 7.6, w ramach którego finansowane będzie ich bieżące utrzymanie.

UWAGA:

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy w ramach przedmiotowego konkursu złożą wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w terminie do dnia 15.06.2018r. mają możliwość jego wycofania i ponownego złożenia w terminie do dnia 29.06.2018r. na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

W tym celu, w przypadku gdy wniosek został już złożony/ przekazany przez Wnioskodawcę   (zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. Procedura Konkursu) Wnioskodawca kieruje do IOK pismo, w którym deklaruje chęć wycofania złożonego wniosku (w piśmie należy podać sumę kontrolną wycofanego wniosku).

Wniosek złożony wyłącznie w LSI SYZYF może zostać wycofany zgodnie zapisami załącznika  4  do Regulaminu Konkursu Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

Ponowne złożenie wniosku następuje w terminie do dnia 29.06.2018r. na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu
pn. Procedura konkursu.

W przypadku pytań pod numerami telefonów wskazanymi w pkt. 25 Regulaminu konkursu tj.  77 44 16 754, 77 44 16 827.

KOMUNIKAT z dnia 21.05.2018r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 04.05.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 28.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.trusz@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty,
w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
k.trusz@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl.
Załączniki
Regulamin konkursu 7.6 - wersja aktualna.doc (doc, 443 KB)
Regulamin konkursu 7.6 - wersja archiwalna (doc, 444 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu EFS - wersja aktualna.doc (doc, 251 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS) - wersja archiwalna (doc, 264 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 990 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS.docx (docx, 846 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie EFS.doc (doc, 1481 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 81 KB)
załącznik nr 6 Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu.docx (docx, 122 KB)
załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 77 KB)
załącznik nr 4 do umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu.doc (doc, 73 KB)
załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 79 KB)
załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 83 KB)
załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika Projektu.docx (docx, 59 KB)
załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 66 KB)
załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 68 KB)
załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych..docx (docx, 60 KB)
załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2873 KB)
załącznik nr 12 do umowy - Wzór wniosku o nadanie-zmianę-wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej..doc (doc, 98 KB)
załącznik nr 13 do umowy -Formularz Harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 79 KB)
załącznik nr 14 do umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej.xlsx (xlsx, 49 KB)
załącznik nr 15 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego.docx (docx, 126 KB)
Załącznik 6a - Wzór Umowy ryczałtowej.doc (doc, 407 KB)
załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 77 KB)
załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 79 KB)
załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 83 KB)
załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 59 KB)
załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 66 KB)
załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 68 KB)
załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 60 KB)
załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2873 KB)
załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie-zmianę-wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 98 KB)
załącznik nr 12 do umowy - Formularz Harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 79 KB)
załącznik nr 13 do umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej.xlsx (xlsx, 49 KB)
załącznik nr 14 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zaw.docx (docx, 126 KB)
Załącznik nr 6b - Wzór Decyzji o dofinansowaniu Projektu.docx (docx, 118 KB)
załącznik nr 2 do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 79 KB)
załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 83 KB)
załącznik nr 6 do decyzji -Wzór oświadczenia uczestnika Projektu.docx (docx, 59 KB)
załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 65 KB)
załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 60 KB)
załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2875 KB)
załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie-zmianę-wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 98 KB)
załącznik nr 12 do decyzji - Formularz Harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 80 KB)
załącznik nr 13 do decyzji -Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej.xlsx (xlsx, 49 KB)
załącznik nr 14 do decyzji - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach działania 7.6 Godzenie życia pry.docx (docx, 126 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.6.docx (docx, 129 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.6.docx (docx, 107 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1736 KB)
Załącznik 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.pdf (pdf, 3404 KB)
Załącznik nr 11 - Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim.pdf (pdf, 778 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 wersja 26.pdf (pdf, 4548 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i uslug typowych dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów (...).pdf (pdf, 287 KB)
Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 8.pdf (pdf, 4565 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r..pdf (pdf, 382 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępn. dla osób z niepełnospr. (...) z dnia 05 kwietnia 2018 r..pdf (pdf, 310 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r..pdf (pdf, 644 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)
FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, nabór III.docx (docx, 18 KB)
Prezentacja 7.6 RPO WO, nabór III.pptx (pptx, 321 KB)