Lista sprawdzająca potwierdzająca przeprowadzenie kontroli u uczestnika, który otrzymał jednorazową dotację inwestycyjną / wsparcie pomostowe.