Interpretacja pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotycząca stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków EFS