Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 (zawieranie umów o pracę)