Pismo MR z dn. 10.12.15 r. w sprawie interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR oraz EFS, FS na lata 2014-2020