Pismo MR znak: DZF-IV.7620.63.2017.DS z 24.05.2017 dot. organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów EFS