WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 19 października 2018r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W terminie od 19.11.2018 r. do 27.11.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752 lub 77 44 16 937).
 
KOMUNIKAT z dnia 18.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 19.10.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. przyjął uchwałę nr 652/2019 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 26 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2019 r.

KOMUNIKAT z dnia 02.04.2019 r.

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że 01 kwietnia 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 591/2019 w sprawie zmiany uchwały 6234/2018 z 15 października 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:
  • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
13 627 744,02 PLN, w tym:
13 627 744,02 PLN środki EFS.


Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 19.10.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.1.3 „Wsparcie edukacji przedszkolnej" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 09.11.2018 r.
o godzinie 11.00
w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 31.10.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl
 
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna (doc, 467 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna (doc, 467 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 274 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 978 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.docx (docx, 795 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 1691 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - koszty rzeczywiste.docx (docx, 161 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentow księgowych dot. realizowanego projektu.doc (doc, 75 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 92 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 86 KB)
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 68 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 68 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 69 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1260 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Wzór wniosku o nadanie, zmianę, wycofanie dostępu dla osoby uprawionej.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia.docx (docx, 124 KB)
Załącznik nr 6a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe.doc (doc, 422 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik nr 3 do-umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 81 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 86 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 80 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 69 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 65 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 61 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1251 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie, zmianę, wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Formularz Harmonogramu form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia.docx (docx, 110 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3.docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu EFS - poddziałanie 9.1.3.docx (docx, 106 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 143 KB)
Załącznik nr 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf (pdf, 3560 KB)
Załącznik nr 11 - Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 27) w zakresie poddziałania 9.1.3.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 12 - Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.docx (docx, 446 KB)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 3, lipiec 2018.pdf (pdf, 3423 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 27.pdf (pdf, 4276 KB)
Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług (...) EFS z dnia 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równość szans i niedyskryminacji z dnia 05.04.2018.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.pdf (pdf, 537 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)