WYNIKI NABORU

Komunikat dot. ogłoszonego w dniu 24.02.2017 r. konkursu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 24.02.2017 r. informuję, że konkurs o numerze RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/17 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekty złożone w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie zostały wybrane do dofinansowania.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowegoOsi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 24.02.2017r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania.

Zakres zmian obejmuje:
 • Zmianę terminu naboru z 27.03.-03.04.2017r. na 27.03.-13.04.2017r.;
 • Zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2017r. na wrzesień 2017r.;
 • Zmianę załącznika nr 1 Etapy konkursu (EFS) pod kątem wskazanego powyżej wydłużenia naboru;
 • Zmianę załącznika nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu
  ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów formalno-merytorycznych
  pod kątem zachowania spójności z załącznikiem nr 11 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego;
 • Zmianę załącznika nr 10 Minimalny zakres Umowy o partnerstwie określony przez Instytucję Organizującą Konkurs w zakresie stosowania Prawa Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności;
 • Zmianę załącznika nr 11a Kryteria wyboru projektów z komentarzem dla wnioskodawców – Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowania projektów (EFS) (dot. 1 i 6 kryterium formalnego);
 • Załącznika nr 11 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego pod kątem zachowania spójności z załącznikiem nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych ( dot. 1 i 2 kryterium merytorycznego-uniwersalnego).
Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia omyłki technicznej przy zamieszczaniu załączników do ogłoszenia o konkursie. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła sprostować w/w pomyłki, wprowadzić zmiany do regulaminu konkursu oraz wydłużyć termin naboru wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Zmiany obowiązują od 13.03.2017 r.
_______________________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 24 lutego 2017r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.
W terminie od 27.03.2017 r. do 03.04.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie http://pw.opolskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna.doc (doc, 2337 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna.pdf (pdf, 977 KB)
Załącznik nr 1 Etapy konkursu - wersja aktualna.docx (docx, 1910 KB)
Załącznik nr 1 Etapy konkursu - wersja archiwalna.pdf (pdf, 737 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja_wypełniania_wniosku_EFS.pdf (pdf, 1054 KB)
Załącznik nr 3 Wzór wniosku.pdf (pdf, 1030 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja_przygotowania_wersji_el_i_pap_wniosku_EFS.pdf (pdf, 1328 KB)
Załącznik nr 5 Wzór listy spraw. wniosek o dofinan. ... spełnienia wym. formal. rejestr..pdf (pdf, 451 KB)
Załącznik nr 6 Wzór listy spraw. wniosek o dofinan...pdf (pdf, 470 KB)
Załącznik nr 7 Lista spraw. w zakresie spełnienia kryteriów formalno-merytorycznych - wersja aktualna.docx (docx, 70 KB)
Załącznik nr 7 Lista spraw. w zakresie spełnienia kryteriów formalno-merytorycznych - wersja archiwalna.pdf (pdf, 608 KB)
Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian ......doc (doc, 1922 KB)
Załącznik nr 9 a Wzór umowy o dofinansowanie projektu - koszty ryczałtowe.doc (doc, 405 KB)
Załącznik-nr-1-do-Umowy-Wzór.docx (docx, 769 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświadczenie-o-kwali.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Formularz-wniosku.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formularz.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Wzór-oświadcz..docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Zakres-danych-osob..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 46 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy-Odwołanie-upow.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-10 do Umowy Obowiązki infor.doc (doc, 13082 KB)
Załącznik-nr-11-do-Umowy-Wnioski-.doc (doc, 80 KB)
Załącznik-nr-12 do Umowy - wzór tabeli.xlsx (xlsx, 37 KB)
Załącznik-nr-13 do Umowy - wzór tabeli.xlsx (xlsx, 37 KB)
Załącznik nr 9 b Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu.docx (docx, 215 KB)
Załącznik-nr-1-do-Decyzji-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-EFS.docx (docx, 772 KB)
Załącznik-nr-2-do-Decyzji-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Decyzji-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Decyzji-Formularz-wniosku-o-płatność-EFS.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-5-do-Decyzji-Formularz.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-6-do-Decyzji-Wzór-oświadcz.-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-7-do-Decyzji-Zakres-danych-osob.-pow.-do-przetw..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-8-do-Decyzji-Upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
Załącznik-nr-9-do-Decyzji-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-10 do Decyzji Obowiązki informacyjne Beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
Załącznik-nr-11-do-Decyzji-Wnioski-o-nad.-.doc (doc, 80 KB)
Załącznik-nr-12 do decyzji - wzór tabeli.xlsx (xlsx, 37 KB)
Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - koszty rzeczywiste.doc (doc, 444 KB)
Załącznik-nr-1-do-Umowy-Wzór-wniosku.docx (docx, 769 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświad-o-kwal-VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Zestawienie-.doc (doc, 74 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formul..docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Formularz-wprow.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Wzór-oświadcz.-.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Zakres-danych.docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy-Upoważnienie-.docx (docx, 49 KB)
Załącznik-nr-10-do-Umowy-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-11 do Umowy Obow.doc (doc, 13082 KB)
Załącznik-nr-12-do-Umowy-Wnioski-o-nad..doc (doc, 80 KB)
Załącznik-nr-13 do Umowy - wzór tabeli.xlsx (xlsx, 37 KB)
Załącznik nr 10 Minimalny zakres Umowy partnerskiej - wersja aktualna.doc (doc, 217 KB)
Załącznik nr 10 Minimalny zakres Umowy partnerskiej - wersja archiwalna.doc (doc, 228 KB)
Załącznik nr 11 Kryteria wyboru projektów- Poddziałanie 9.2.1 - wersja aktualna.docx (docx, 149 KB)
Załącznik nr 11 Kryteria wyboru projektów- Poddziałanie 9.2.1 - wersja archiwalna.pdf (pdf, 719 KB)
Załącznik nr 11a Kryteria wyboru projektów - Poddziałanie 9.2.1 z komentarzem - wersja aktualna.doc (doc, 286 KB)
Załącznik nr 11a Kryteria wyboru projektów - Poddziałanie 9.2.1 z komentarzem - wersja archiwalna.pdf (pdf, 607 KB)
Załącznik nr 12 Lista wskaźników na poziomie projektu EFS do Regulaminu konkursu 9.2.1.pdf (pdf, 758 KB)
Załącznik nr 13 wytyczne w zakresie organizacji stazy i praktyk zawodowych.pdf (pdf, 548 KB)
Załącznik nr 14 Podzial_jednostek_przestrzennych_woj_opolskiego_wg_klasyfikacji_DEGURBA.pdf (pdf, 809 KB)
Załącznik nr 15 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji.pdf (pdf, 868 KB)
Załącznik nr 16 Lista zawodow deficytowych w wojewodztwie opolskim w 2017 roku.pdf (pdf, 814 KB)
Załączniki do umowy partnerskiej.docx (docx, 66 KB)
Wytyczne_edukacja_aktualne_7_9_2016.pdf (pdf, 852 KB)
wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci.pdf (pdf, 616 KB)
Wytyczne-w-zakresie-trybów-wyboru-projektów-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 335 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych.pdf (pdf, 2095 KB)
Wytyczne-zasady-rownosci-szans.pdf (pdf, 283 KB)
Lista sprawdzajaca konkurencyjność.docx (docx, 65 KB)
Lista-sprawdzająca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp.docx (docx, 86 KB)
Taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarów-i-usług.docx (docx, 47 KB)
Regulamin KOP.doc (doc, 325 KB)
Zał. 1_Oświadczenie_obserwator.doc (doc, 130 KB)
Zał. 2 Oświadczenie_Przewodniczący_Sekretarz.doc (doc, 131 KB)
Zał.3_Oświadczenie ocena formalna.doc (doc, 130 KB)
Zał. 4_Protokol_do Regulaminu KK_EFS 1.doc (doc, 189 KB)
Zał. nr 5_Ocena pracy eksperta.doc (doc, 147 KB)
Zał. 6_ Zasady obowiązujące ekspertów_EFS.doc (doc, 132 KB)
Zał. 7_Oświadczenie_ekspert__EFS.doc (doc, 173 KB)
Zał. 7a_Oświadczenie_pracownik IOK_EFS.doc (doc, 168 KB)
Zał. 8 Oświadczenie_ekspert__EFS formalno - merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
Zał. 8a Oświadczenie_pracownik IOK_EFS formalno - merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
Zał.9_działania_poddziałania.docx (docx, 56 KB)