Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków