Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako IP w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 30 czerwca 2015r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1