Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020 (nabór IV)