Załączniki do umowy o dofinansowanie [30.12.2019 r.]
W dniu 16 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 1892/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 5589/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu), m. in. w zakresie:
-   ujednolicenia zapisów w treści całego dokumentu,
-  doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego,
- uszczegółowienia zapisów dotyczących Uczestników projektu poprzez dodanie przypisu, który jasno wskazuje, że o wsparcie finansowe mogą aplikować podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne, pod warunkiem utworzenia przez nie przedsiębiorstwa społecznego i nowego/nowych miejsc pracy. W takim przypadku uczestnikami projektu są osoby fizyczne zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym,
-  zaktualizowania aktów prawnych.
 

Inne: