Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 RPO WO 2014-2020