Odwołanie szkolenia w Ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej