WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

W terminie od 01.06.2018 r. do 08.06.2018r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).
 
[01.04.2020 r.]

W dniu 30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
Przyjęto następujące rozwiązania:
 1. możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej,
  a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej
  o okres jej zawieszenia);
 2. wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:
 • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
 • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,
  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;
 1. wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);
 2. umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
 3. możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności  gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
 4. w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;
 5. możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).
 
Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,  należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu  stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.
Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
 
KOMUNIKAT z dnia 21.02.2020 r.

W dniu 10.02.2020. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, z pózn. zm..

W związku z powyższym zmianie ulegają Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznik 13 do wzoru decyzji o dofinasowanie projektu, w zakresie:
 • uelastycznienia zapisów dotyczących wsparcia szkoleniowo-doradczego,
 • doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego (m.in. kwestia zwrotu niewykorzystanych środków i podejście do rozliczenia wsparcia pomostowego),
 • aktualizacji aktów prawnych.
Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
 

KOMUNIKAT z dnia 04.10.2018 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 2 października 2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 6169/2018 z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II, z późn. zm.
Zakres zmian obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej do:
 •    25 970 060,26 PLN, w tym:
  • 22 381 494,78  PLN pochodzące z EFS,
  • 3 588 565,48 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.
 REGULAMIN KONKURSU 7.3 - wersja aktualna.doc
 
KOMUNIKAT z dnia 22.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 24.05.2018 r. zostaje odwołane.
 
KOMUNIKAT z dnia 16.05.2018r.

Informacja dla beneficjentów dot. minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
 
KOMUNIKAT z dnia 14.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 20.04.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 18.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.nowobilska@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.nowobilska@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 7.3
 

KOMUNIKAT z dnia 30.04.2018r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II z dnia 20.04.2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.
Zakres zmian obejmuje:
 • Zmianę terminu naboru z 21.05. - 28.05.2018 r. na 01.06. – 08.06.2018 r.;
 • Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z październik 2018 r. na listopad 2018r.
 • Zmianę Regulaminu konkursu w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru oraz wskazanej powyżej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu;
 • Zmianę załącznika nr 1 pn. Procedura konkursu (EFS) w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
 • Zmianę załącznika nr 10 pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, który został rozszerzony o załączniki tj.: Listę miast średnich oraz Listę miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła zmienić termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU 7.3 - wersja aktualna z dnia 02.10.2018.doc (doc, 436 KB)
REGULAMIN KONKURSU 7.3 - wersja aktualna.doc (doc, 436 KB)
REGULAMIN KONKURSU dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 7.3 - wersja archiwalna.doc (doc, 436 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS) - wersja aktualna.doc (doc, 257 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS) - wersja archiwalna.doc (doc, 256 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofunansowanie projektu EFS.doc (doc, 991 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - EFS.docx (docx, 797 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku EFS.doc (doc, 1481 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu - koszty rzeczywiste.docx (docx, 137 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram platności.doc (doc, 77 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie wszystkich dokumentow księgowych dotyczących realizowanego projektu.doc (doc, 73 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o płatność EFS.docx (docx, 79 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPO WO 2014-2020.doc (doc, 83 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Oświadczenie uczestnika projektu.docx (docx, 59 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Upoważnienie Nr_do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 68 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Odwołanie upoważnienia Nr_ do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 60 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 2873 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Wnioski o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 98 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 - wersja archiwalna (doc, 1740 KB)
załącznik nr 14 do umowy Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działaności gospodarczej - wersja archiwalna 2.docx (docx, 328 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja aktualna.docx (docx, 435 KB)
Załącznik 6a - Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu.docx (docx, 134 KB)
Załącznik nr 2 do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 79 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 83 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 59 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych pow. do przetwa..docx (docx, 65 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 60 KB)
Załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 2875 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji - Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 98 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 13 do decyzji - Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja archiwalna (doc, 1740 KB)
załącznik nr 13 do decyzji Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działaności gospodarczej - wersja achiwalna 2.docx (docx, 329 KB)
Załącznik nr 13 do decyzji - Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja aktualna.docx (docx, 433 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 7.3.docx (docx, 108 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.3.docx (docx, 100 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1736 KB)
Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – wersja aktualna (pdf, 3191 KB)
Załącznik nr 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze - wersja archiwalna.pdf (pdf, 2558 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych EFS wersja 26.pdf (pdf, 4548 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i uslug typowych dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów (...).pdf (pdf, 287 KB)
Regulamin Pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020 wersja 7.pdf (pdf, 4472 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.pdf (pdf, 382 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji z dn. 04 kwietnia 2018 r..pdf (pdf, 308 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r..pdf (pdf, 644 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
FAQ - Pytanie i odpowiedź w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.docx (docx, 15 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)