WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 25 lipca 2019 r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 26.08.2019 r. do 02.09.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:  77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 827).
 
[22.01.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 25.07.2019r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. przyjął uchwałę nr 2065/2020 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 22 dni kalendarzowe.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 14 lutego 2020 r.
[22.08.2019 r.]

[26.07.2019 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 25.07.2019 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 5.08.2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl
[14.08.2019 r.]

Prezentacja ze spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach działani 7.6 RPO WO 2014-2020 nabór IV
Załączniki
Regulamin_konkursu_7.6 - wersja aktualna (doc, 451 KB)
Regulamin konkursu 7.6 - wersja archiwalna (pdf, 852 KB)
Załącznik nr 1 Procedura konkursu (EFS).pdf (pdf, 580 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS.pdf (pdf, 1028 KB)
Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.pdf (pdf, 1316 KB)
Załącznik nr 4 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dof. projektu (EFS).pdf (pdf, 1813 KB)
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.pdf (pdf, 365 KB)
Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami.pdf (pdf, 6752 KB)
Załącznik nr 6a Wzór umowy o dofinansowanie kwoty ryczałtowe z załącznikami.pdf (pdf, 6391 KB)
Załącznik nr 6b Wzór decyzji o dofinansowaniu z załącznikami.pdf (pdf, 6410 KB)
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6.pdf (pdf, 622 KB)
Załącznik nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 7.6.pdf (pdf, 688 KB)
Załącznik nr 9 Podział jednostek przestrzennych woj.opol. DEGURBA.pdf (pdf, 568 KB)
Załącznik nr 10 Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.pdf (pdf, 3530 KB)
Załącznik nr 11 Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim.pdf (pdf, 1432 KB)
Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 33) w zakresie działania 7.6.docx (docx, 74 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług EFS z dnia 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r..pdf (pdf, 382 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne gromadzenie danych.pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.pdf (pdf, 648 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.pdf (pdf, 367 KB)
Regulamin_konkursu_7.6 - wersja aktualna (doc, 451 KB)