WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 11 czerwca 2018 r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
W terminie od 12.07.2018 r. do 20.07.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 472 lub 474 , 77 44 16 827).
 
[data publikacji: 11.06.2018 r.]
 

[16.10.2020 r.]

W dniu 12.10.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 2515/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Uchwała wprowadza dodatkowe odstępstwa od procedur zawartych ww. Zasadach, tj.:
  • możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
  • możliwość udzielania wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw posiadających zaległości publiczno-prawne pod warunkiem, że w określonym czasie zostaną utrzymane miejsca pracy z zastrzeżeniem,iż zaległości publiczno-prawne są związane z pandemią COVID-19 i powstały po 1 marca 2020 r.;
  • możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na sfinansowanie środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19.
Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 15.06.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Niniejsze odstępstwa od procedur, z uwagi na konieczność zapewnienia równego traktowania uczestników, mają zastosowanie w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach III oraz IV naboru dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
 
[09.04.2020 r.]

W dniu 06.04.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
Przyjęto następujące rozwiązania:
1) możliwość prowadzenia prac Komisji Rekrutacyjnej oraz prac Komisji Oceny Wniosków
w sposób zdalny  lub częściowo zdalny;
2) możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy
w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID -19;
3) możliwość zmiany zakresu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne
w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na inne, niż zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu zmian wydatków z doradcą ośrodka wsparcia ekonomii społecznej;
4) umożliwienie przedsiębiorstwom społecznym składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w szóstym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
5) możliwość dokonania kontroli wykorzystania wsparcia finansowego zgodnie z Planem założenia przedsiębiorstwa społecznego/Planem wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Planem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej  w przedsiębiorstwo społeczne w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
6) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z oceną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, podpisaniem umowy i wypłatą wsparcia finansowego).

Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia  01.03.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
[30.12.2019 r.]

W dniu 16 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 1892/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 5589/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu), m. in. w zakresie:
-   ujednolicenia zapisów w treści całego dokumentu,
-  doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego,
- uszczegółowienia zapisów dotyczących Uczestników projektu poprzez dodanie przypisu, który jasno wskazuje, że o wsparcie finansowe mogą aplikować podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne, pod warunkiem utworzenia przez nie przedsiębiorstwa społecznego i nowego/nowych miejsc pracy. W takim przypadku uczestnikami projektu są osoby fizyczne zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym,
-  zaktualizowania aktów prawnych.
W dniu 16 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 1892/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 5589/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasad udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu), m. in. w zakresie:
-   ujednolicenia zapisów w treści całego dokumentu,
-  doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego,
- uszczegółowienia zapisów dotyczących Uczestników projektu poprzez dodanie przypisu, który jasno wskazuje, że o wsparcie finansowe mogą aplikować podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne, pod warunkiem utworzenia przez nie przedsiębiorstwa społecznego i nowego/nowych miejsc pracy. W takim przypadku uczestnikami projektu są osoby fizyczne zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym,
-  zaktualizowania aktów prawnych.

[13.06.2018 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 11.06.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 22.06.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.kislak@wup.opole.pl, i.krupa@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
a.kislak@wup.opole.pl, i.krupa@wup.opole.pl.
[27.06.2018 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do komunikatu z dnia 13.06.2018 r. dotyczącego spotkania informacyjnego dla potencjalnych Wnioskodawców w zakresie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż z przyczyn organizacyjnych termin spotkania uległ zmianie. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
 
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU 8.3.doc (doc, 502 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 311 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 993 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFS.docx (docx, 802 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 1483 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx (docx, 151 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalnosci VAT.doc (doc, 84 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności część II.xls (xls, 40 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 93 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie wszystkich dokumentow księgowych.doc (doc, 89 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 96 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 1255 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 113 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 95 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w PS - wersja archiwalna (doc, 2440 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w PS - wersja aktualna.doc (doc, 1956 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. Zakres EFS.docx (docx, 101 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.docx (docx, 109 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1737 KB)
Załącznik nr 10 - Analiza regionalna dot. potrzeb i problemów włączenia społecznego działanie 8.3 RPO WO 2014-2020.docx (docx, 2601 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Zakres EFS. Wersja 27.pdf (pdf, 4276 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i usług.pdf (pdf, 287 KB)
Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 8.pdf (pdf, 4565 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.pdf (pdf, 613 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z dnia 05 kwietnia 2018.pdf (pdf, 310 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych z dnia 18 maja 2017.pdf (pdf, 644 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)