Pismo MIiR z dnia 01.12.2015 r. dotyczące sposobu mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP w ramach osi I PO WER oraz RPO