WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 8 listopada 2019r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 12.12.2019 r. do 19.12.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 827).
[10.06.2020 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 8 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2868/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2751/2020 z 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2635/2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1669/2019 z 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.
Zakres zmian obejmuje:
 • wydłużenie do dnia 26 czerwca 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z czerwca na lipiec 2020 r.
 • REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna

[28.05.2020 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 18 maja 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2751/2020  w sprawie zmiany uchwały nr 2635/2020 z 27 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały 1669/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.
Zakres zmian obejmuje:
 • wydłużenie do dnia 10 czerwca 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów,
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja na czerwiec 2020 r.
 • REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna

[29.04.2020 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 27 kwietnia 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2635/2020 w sprawie zmiany uchwały 1669/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:
 • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
 • 4 326 908,01 PLN, w tym:
 • 3 914 524,08 PLN środki EFS,
 • 412 383,93 PLN środki Budżetu Państwa
 • wydłużenie do dnia 29 maja 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów


[13.12.2019 r.]

FAQ czyli pytania i odpowiedzi do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 10.12.2019 r.]

[20.11.2019 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 08.11.2019r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.1.1 „Wsparcie kształcenia ogólnego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 09.12.2019r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 04.12.2019r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

[08.11.2019 r.]

W ramach konkursu do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 12-19.12.2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania  100 tys. EURO.
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.
 
[11.02.2020 r.]
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 450 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 280 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 2844 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).docx (docx, 841 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 3324 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc (doc, 470 KB)
Załącznik nr 2a do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do umowy - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 66 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 94 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.xls (xls, 43 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o platność.docx (docx, 97 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 82 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1256 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów.docx (docx, 111 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1.docx (docx, 123 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.1.docx (docx, 107 KB)
Załącznik nr 9 - Podzial jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1730 KB)
Załącznik nr 10 - Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych.doc (doc, 121 KB)
Załącznik nr 11 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf (pdf, 3423 KB)
Wyciąg z dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 35) poddziałanie 9.1.1.docx (docx, 80 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji z 11września 2019 r..pdf (pdf, 539 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych z 17 września 2019 r..pdf (pdf, 406 KB)
Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.pdf (pdf, 9982 KB)
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców 2 i 3.docx (docx, 12 KB)