WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23.11.2020 r. II nabór wniosku o dofinansowanie projektu trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.
W terminie od 23.11.2020 r. do 26.11.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole  w godzinach pracy IP tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS  tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).
W ramach II naboru wniosku w trybie nadzwyczajnym dla  do poddziałania 9.1.1 „Wsparcie kształcenia ogólnego", działania 9.1 „Rozwój edukacji" Osi IX „Wysoka jakość edukacji"  RPO WO 2014-2020, należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,6225 zł.
 
[23.11.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 23.11.2020 r.  w sprawie II naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego informuję, iż w części pn. Inne dokumenty obowiązujące w naborze omyłkowo zamieszczono nieaktualną wersję Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z 9 lipca 2018). Aktualna i obowiązująca w przedmiotowym naborze wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 7.08.2020 r. została umieszczona pod niniejszym komunikatem.
Załączniki
PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W TRYBIE NADZWYCZAJNYM.doc (doc, 349 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura naboru (EFS) listopad 2020.doc (doc, 195 KB)
Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie_o_poufnosci_pracownika_IZ_oraz_eksperta.doc (doc, 802 KB)
Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_bezstronnosci_pracownika_IZ-3.DOC (doc, 819 KB)
Zalacznik_nr_3_Oświadczenie_o_bezstronności_eksperta 1.doc (doc, 820 KB)
Załącznik nr 4 Zasady obowiązujące eksperta dokonującego oceny merytorycznej projektu złożonego w nadzwyczajnym trybie wyboru.DOC (doc, 805 KB)
Zalacznik nr_2_Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_EFS.doc (doc, 1002 KB)
Zalacznik nr_3_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_EFS.docx (docx, 860 KB)
załącznik nr 4 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku.doc (doc, 1706 KB)
Załącznik nr 5 Kryteria wyboru pojektu dla poddziałania 9.1.1-1.docx (docx, 65 KB)
Wzór Decyzji 9.1.1.docx (docx, 144 KB)
Załącznik nr 2a do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT OK.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do decyzji - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT OK.doc (doc, 66 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności Ok.doc (doc, 93 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności OK.xls (xls, 43 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o platność OK.docx (docx, 121 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie OK.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór Oświadczenia uczestnika projektu OK.docx (docx, 81 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 92 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych OK.docx (docx, 68 KB)
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych OK.docx (docx, 67 KB)
Załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne beneficjenta OK.docx (docx, 1265 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej OK.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji - Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia OK.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 7 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 9.1.1.docx (docx, 139 KB)
Wyciąg z karty SZOOP 42.docx (docx, 123 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS .pdf (pdf, 539 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 405 KB)
Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.pdf (pdf, 9982 KB)
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców 2 i 3.docx (docx, 12 KB)
Wzór oświadczenia o niepodleganiu karze.docx (docx, 54 KB)
Wzór oświadczenia o konieczności lub nie stosowania ustawy PZP.docx (docx, 53 KB)
karta-wzorow-podpisow-rpo-2014-2020 OK.doc (doc, 75 KB)
instrukcja-wypelniania-harmonogramu-efs OK.docx (docx, 22 KB)
informacja-dodatkowa-do-harmonogramu-platnosci OK.rtf (rtf, 1221 KB)