27.12.2022 r.

25 listopada 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.


[11.08.2022 r.]
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WO 2014-2020 (wersja nr 8) Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 03.08.2022 r. C(2022)5721 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
 
Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 8) są stosowane od 5 sierpnia 2022 r., tj. daty notyfikacji Programu, będącej datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.
 
W wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji
z dnia 3 sierpnia 2022 r. C(2022) 5721, wydatki związane z operacjami wspierającymi kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowujących do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU) stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.
 
Pozostałe wydatki związane ze zmianą programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzoną Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 3 sierpnia 2022 r. C(2022) 5721 stają się kwalifikowalne od dnia 19 lipca 2022 r.
[21.07.2022 r.]
Pismo/Informacja z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia z programów unijnych i krajowych
[30.12.2021 r]

16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wersja obowiązująca od 16 grudnia 2021 r.

Więcej na --> https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/


[29.04.2021 r.]

Uprzejmie informuję, że od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  W związku z tym ukazała się również nowa informacja o częściowym zawieszeniu stosowania ww. Wytycznych. Wytyczne oraz informacja znajduje się poniżej. Zawieszenie  obowiązuje od 19 kwietnia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.
[16.04.2021 r.]
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy na działalność badawczo - rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.645),
   

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.646)
   

  Powyższe rozporządzenia weszły w życie z dniem 9 kwietnia br.
   
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenie pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.665).
   

  Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 kwietnia br.

[07.01.2021 r.]
Informujemy, iż 29 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z dokumentem:
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych.
[07.01.2021 r]

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów prawa zamówień publicznych koniecznością ich stosowania do nowych postępowań wszczynanych w projektach współfinansowanych w ramach PO WER i RPO, poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku.
[30.12.2020 r.]


Informacja o wydłużeniu zawieszenia wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
23 grudnia br. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o wydłużeniu zawieszenia stosowania wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

To zawieszenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do odwołania.

Zakres zawieszenia stosowania wytycznych nie uległ zmianom.

Zapoznaj się z dokumentem:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. (PDF 124 KB)
[30.12.2020 r.]

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o wydłużeniu zawieszenia stosowania wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

To zawieszenie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia stosowania wytycznych nie uległ zmianom.

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (PDF 124 KB) – wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.

Pismo przekazujące informację (PDF 126 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć. Obowiązuje od 16.04.2020 | Opis zmian od ostatniej wersji ZIP, 573 KB
 
[29.12.2020 r.]

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" (MIiR/2014-2020/12(5)) - będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku

Najważniejsze zmiany

23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

 

Wersje archiwalne:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych


[25.08.2020 r.]

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało  aktualne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Aktualizacja wynikała z konieczności wprowadzenia nowych wskaźników wspólnych dla monitorowania interwencji związanej z działaniami antykryzysowymi  i antyepidemicznymi.
[15.07.2020 r.]
Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 13 lipca 2020 r. podjęto uchwałę nr 3049/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5355/2018 z 23 kwietnia 2018 r. z późn. zm., w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Dokument będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach V naboru wniosków dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 i obowiązuje dla wnioskodawców przygotowujących wnioski w ramach przedmiotowego konkursu oraz beneficjentów, którzy będą realizowali projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie.
[09.07.2020 r.]

Szanowni Państwo,
po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania rozwiązań wprowadzonych specustawą funduszową Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło dla Państwa kolejny Zbiór Wyjaśnień. Ww. dokumencie zostały zawarte zaktualizowane interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.
 

Zapoznaj się z dokumentem:


[03.06.2020 r.]
 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 maja br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Częściowe zawieszenie Wytycznych dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie wymogów kwalifikowalności do obecnie panujących warunków
będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Zapoznaj się z dokumentami:


[27.05.2020 r.]

Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

21 maja 2020 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała o częściowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r .
Częściowe zawieszenie Wytycznych ma na celu głównie dostosowanie interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19, gdzie spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych nie jest możliwe bądź stan epidemii stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.
Wskazane w informacji zawieszenia można zastosować tylko do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych.
Szczegóły znajdują się w Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych

[27.04.2020 r.]

Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. poz. 694) zawiesza się częściowo stosowanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2018 r.

[24.04.2020 r.]

10 kwietnia br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała nową wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  Nowa wersja Wytycznych obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r., czyli od momentu publikacji Komunikatu do Wytycznych w dzienniku urzędowym.

[06.03.2020 r.]

20 lutego 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r., zmieniającą decyzję wykonawczą zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla opolskiego w Polsce.
Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wersja nr 4 są stosowane od 21 lutego 2020 r. tj. daty notyfikacji Programu.
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu RPO WO 2014-2020, zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 20 lutego 2020 r. stają się kwalifikowalne od 7 stycznia 2020 r.


[23.01.2020 r.]

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.
Obowiązuje od: 15.01.2020 r.Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Wprowadzone zmiany uwzględniają wydzielenie profilu zaufanego z platformy e-PUAP.
 
Obowiązuje od: 25.01.2019r.

 

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 06.12.2018r.Szanowni Państwo,

 

w dniu dzisiejszym, tj. 6/7 grudnia 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wdroży pakiet zmian do systemu SL2014 usprawniających pracę Beneficjentom i Opiekunom projektów.

Poniżej informacja o zmianach:

 1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).
 2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego".
  Postęp finansowy" trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie" i będzie przeliczany:
  – przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
  – przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież").
  Dane z zakładki „Podsumowanie" dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce „Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj").
 3. Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.
 4. Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki „Projekt" i „kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem" z zakładki „Rozliczenie zaliczek" nie przekracza kwoty „Dofinansowania" z zakładki „Projekt".
 5. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych (dotyczy projektów partnerskich).
 6. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.
 7. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.

Prezentacja MIR prezentująca nowe funkcjonalności:

Wnioski o płatność – prezentacja nowych funkcjonalności_POKAZ

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA – wersja 2.4 

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.4_z uszcz IZPodręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 08.08.2018r.
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0


Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.9

Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 17.01.2018r.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 01.05.2017r.

Załączniki:
Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie.

Obowiązuje od: 10.03.2017r. 

Załączniki:

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 wraz z opisem najważniejszych zmian.

Obowiązuje od: luty 2017r.

Prawo i dokumenty

http://rpo.opolskie.pl/
 
Pismo dot. możliwości rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu

Zgłaszanie nadużyć finansowych/dokumenty

Deklaracja  misji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu  w sprawie zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014 – 2020  zobowiązany jest przestrzegać  wszelkich norm prawnych,  etycznych i moralnych oraz zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Pragnie być postrzegany przez strony oraz wnioskodawców – beneficjentów i  ich partnerów realizujących w obu tych programach projekty jako Urząd, który przy realizacji swoich zadań jest przeciwny nadużyciom finansowym i korupcji. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  deklaruje, że podejmowane przez niego działania są ukierunkowane na przeciwdziałanie  wszelkim formom nadużyć finansowych i korupcji, a pracownicy Urzędu są w pełni świadomi zagrożeń, jakie niesie zjawisko nadużyć finansowych i korupcji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Kodeksem Etyki są zobowiązani do  wykonywania obowiązków służbowych z poszanowaniem zasad praworządności, niedyskryminowania, bezstronności, niezależności, przeciwdziałania konfliktom interesów, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości oraz do przestrzegania postanowień  obowiązującej w Urzędzie Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Pojęcie nadużycia finansowego.

Nadużycie finansowe w rozumieniu art. 1 Konwencji  z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej  jest to jakiekolwiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące: 

 • w odniesieniu do wydatków:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane;
 • w odniesieniu do przychodów:
 • wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez, lub w imieniu, Wspólnot Europejskich,
 • nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym celu.

Należy mieć również na uwadze, że pojęcie „nadużycia  finansowego" jest  potocznie używane do opisu szeregu różnych czynów zabronionych, takich jak: kradzież, korupcja, przywłaszczenie, łapówkarstwo, fałszerstwo, zmowa, pranie  pieniędzy oraz zatajenie istotnych faktów. Dlatego też w pojęcie to należy rozumieć szeroko.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych.

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit © Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 instytucja zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Realizując  politykę zwalczania  nadużyć  finansowych i korupcji WUP w Opolu czyni to poprzez  skoordynowane działania obejmujące m.in.:

 • zapobieganie nadużyciom finansowym,
 • ich wykrywanie,
 • dochodzenie zwrotu środków dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących procedur, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • składania do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi lub korupcją.

Powyższe działania Urzędu będą realizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu dokumenty programowe w postaci:

 • „Oceny ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych" wydanej przez Komisji Europejską,
 • „Zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020" wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • „Zaleceń Instytucji Zarządzającej w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów występujących w zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Zarządu Województwa Opolskiego" wydanych przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz
 • „Polityki  przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie  Pracy w Opolu" wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49 Dyrektora WUP w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych – OLAF.

OLAF  prowadzi dochodzenia  w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji  oraz poważnych uchybień wewnątrz  instytucji  europejskich i opracowuje  politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych -  OLAF.

Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_pl  Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowyhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_pl
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium.

Zgłaszanie nadużycia finansowego lub próby korupcji.

Każdy kto zetknie się z jakąkolwiek formą nadużycia  finansowego lub próbą korupcji w związku z wdrażaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   lub  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  ma możliwość zgłoszenia tego faktu Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych OLAF na wskazane wyżej adresy.

Zgłoszenia wszelkich informacji w zakresie nadużyć  finansowych lub korupcji można również dokonać bezpośrednio w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres j.pankow@wup.opole.pl,
 • za pośrednictwem  platformy ePUAP z dopiskiem  „nadużycia" lub
 • na piśmie za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,  ul. Głogowska 25c, 45 - 315 Opole z dopiskiem „nadużycia" albo bezpośrednio w kancelarii WUP.

Zgłoszenia można również dokonać anonimowo. Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń.          

Zgłoszenia nadużyć finansowych  i korupcji będziemy traktować priorytetowo, zawsze będą one mieć charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwią skuteczne wykrywanie i ściganie ewentualnych nadużyć finansowych lub korupcji.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy  odpowiednie  działania.  Prosimy również pamiętać, że fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa jest przestępstwem, które podlega ściganiu z urzędu.

Opracowania poświęcone zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych  i korupcji  Instytucja Pośrednicząca rekomenduje zapoznanie się z następującymi dokumentami i opracowaniami:

 1. Guidance for Member States and Programme Authorities: Fraud Risk Assessment and Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures (tłum.: Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji programu pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych
 2. Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla kierowników opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 3. Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez Dział D.2 OLAF - Zapobieganie Nadużyciom (dokument zatwierdzony przez grupę ds. zapobiegania nadużyciom finansowym COCOLAF w dniu 12 listopada 2013 r.)
 4. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych
 5. Nota informacyjna dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS (18.02.2009, COCOF 09/0003/00-PL)
 6. Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców
 7. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych – Centralne Biuro Antykorupcyjne Warszawa 2014 r.
 8. Broszura Policji: "Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie" Warszawa 2014 r.
 9. Zbiór anonimowych spraw OLAF – działania strukturalne

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020