[16.03.2021 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę Nr 4405/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 3146/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór V wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Zakres zmian obejmuje:
 • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
 • 3 832 171,40  PLN, w tym:
  • 3 626 356,32 PLN  środki EFS,
  • 205 815,08 PLN  środki Budżetu Państwa.
 

[25.09.2020 r.]
[08.09.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 30.07.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 września br. przyjął uchwałę nr 3323/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.

Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:
 • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 31.08.2020r. do dnia 02.10.2020r. na: od dnia 31.08.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.;
Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków.

Regulamin konkursu – wersja aktualna
Załącznik nr 1  Procedura konkursu – wersja aktualna 
[31.08.2020 r.]

W ramach konkursu do działania 7.6 Godzenie życie prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 31.08 - 2.10.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO
.

W związku z powyższym informuję, iż do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,4664 zł.

Nawiązując do niniejszej informacji Instytucja Pośrednicząca przedłoży na posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego zaktualizowany Regulamin konkursu, w którym zmianie (wydłużeniu) ulegnie termin naboru wniosków, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w formie wideokonferencji, na którym zostaną omówione założenia naboru zostanie przeprowadzone w dniu 21.09.2020r. o godz.11:00.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 14.09.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, j.marszalek@wup.opole.pl, k.godlewska@wup.opole.pl

Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, j.marszalek@wup.opole.pl, k.godlewska@wup.opole.pl
[27.08.2020]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 30.07.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. przyjął uchwałę nr 3241/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.
Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:
 • w punkcie 4 pn. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dodano zapis dotyczący konieczności potwierdzania statusu na rynku pracy uczestników projektów w oparciu o oficjalne dokumenty urzędowe, tj. wskazano dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu na rynku pracy przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
 • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj.  
  z: od dnia 31.08.2020r. do dnia 07.09.2020r. na: od dnia 31.08.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.;
 • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021r. na marzec 2021 r.
Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 30 lipca 2020 r. V nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6  Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 31.08.2020 r. do 16.10.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 454 lub 77 44 16 827).
Załączniki
Regulamin konkursu - wersja aktualna.doc (doc, 468 KB)
Regulamin konkursu.doc (doc, 466 KB)
Załącznik nr 1 Procedura konkursowa.doc (doc, 281 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_EFS.doc (doc, 996 KB)
Załącznik nr 3 Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_EFS.docx (docx, 576 KB)
Załącznik nr 4 Instrukcja_przygotowania_wersji_elektronicznej_i_papierowej_wniosku_o_dof._projektu_(EFS).doc (doc, 1702 KB)
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 6 - wzór umowy.doc (doc, 466 KB)
Załącznik nr 1 do załącznika nr 14 do umowy.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 2a do umowy.doc (doc, 70 KB)
Załącznik nr 2b do umowy.doc (doc, 65 KB)
Załącznik nr 3 do umowy.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 3 do umowy.xls (xls, 47 KB)
Załącznik nr 4 do umowy.docx (docx, 96 KB)
Załącznik nr 5 do umowy.doc (doc, 85 KB)
Załącznik nr 6 do umowy.docx (docx, 87 KB)
Załącznik nr 7 do umowy.docx (docx, 87 KB)
Załącznik nr 8 do umowy.docx (docx, 71 KB)
Załącznik nr 9 do umowy.docx (docx, 67 KB)
Załącznik nr 10 do umowy.docx (docx, 1265 KB)
Załącznik nr 11 do umowy.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 12 do umowy.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 13 do umowy.xlsx (xlsx, 49 KB)
Załącznik nr 14 do umowy.docx (docx, 141 KB)
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6.docx (docx, 144 KB)
Załącznik nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu.docx (docx, 129 KB)
Zalacznik nr 9 Podzial_jednostek_przestrzennych_woj._opol._DEGURBA-5 (1).docx (docx, 1734 KB)
Załacznik nr 10 Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.docx (docx, 5273 KB)
Załącznik nr 11 Analiza_dostępności_opieki_nad_dziećmi_do_lat_3_2019 24.06.2019.docx (docx, 433 KB)
Wyciąg z SZOOP_EFS_wersja 41 dla 7.6.docx (docx, 92 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy.pdf (pdf, 425 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych z 17 września 2019 r..pdf (pdf, 406 KB)
Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.pdf (pdf, 9982 KB)
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców 2 i 3.docx (docx, 12 KB)