WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 12 maja 2017 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
W terminie od 12.06.2017 r. do 19.06.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, 77 44 17 474, 77 44 17 472, fax: 77 44 16 599).
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, tj. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej województwa opolskiego.
 
[16.10.2020]

W dniu 12.10.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 2515/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Uchwała wprowadza dodatkowe odstępstwa od procedur zawartych ww. Zasadach, tj.:
  • możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
  • możliwość udzielania wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw posiadających zaległości publiczno-prawne pod warunkiem, że w określonym czasie zostaną utrzymane miejsca pracy z zastrzeżeniem,iż zaległości publiczno-prawne są związane z pandemią COVID-19 i powstały po 1 marca 2020 r.;
  • możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na sfinansowanie środków obrotowych, w tym na zakup związany z wytworzeniem produktów/świadczeniem usług związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19.
Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 15.06.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Niniejsze odstępstwa od procedur, z uwagi na konieczność zapewnienia równego traktowania uczestników, mają zastosowanie w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach III oraz IV naboru dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
 
[09.04.2020]
W dniu 06.04.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
Przyjęto następujące rozwiązania:
1) możliwość prowadzenia prac Komisji Rekrutacyjnej oraz prac Komisji Oceny Wniosków
w sposób zdalny  lub częściowo zdalny;
2) możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy
w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID -19;
3) możliwość zmiany zakresu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne
w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na inne, niż zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu zmian wydatków z doradcą ośrodka wsparcia ekonomii społecznej;
4) umożliwienie przedsiębiorstwom społecznym składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w szóstym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
5) możliwość dokonania kontroli wykorzystania wsparcia finansowego zgodnie z Planem założenia przedsiębiorstwa społecznego/Planem wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Planem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej  w przedsiębiorstwo społeczne w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
6) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z oceną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, podpisaniem umowy i wypłatą wsparcia finansowego).

Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia  01.03.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.  
 
WYNIKI NABORU

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 4743/2017, zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:
Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:  

WYNIKI NABORU

[28.11.2017 r.]

28 listopada 2017 r. zakończono etap negocjacji projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:  

WYNIKI NABORU

[20.10.2017 r.]

20 października 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. negocjacji.

WYNIKI NABORU

[31.08.2017 r.]

31 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

WYNIKI NABORU

W dniach 10 – 17 lipca 2017 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.  
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna  w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 12.05.2017r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje:
  • Zmianę terminu naboru z 12.06. - 19.06.2017 r. na 10.07. - 17.07.2017 r.;
  • Zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2017r. na grudzień 2017r.;
  • Zmianę załącznika nr 1 Etapy konkursu (EFS) pod kątem wskazanej powyżej zmiany terminu naboru oraz autokorekty w zakresie opisu postępowania w przypadku środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy;
  • Zmianę innego dokumentu obowiązującego w naborze: Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na błąd techniczny dotyczący zamieszczenia nieaktualnej wersji przedmiotowego dokumentu na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl oraz www.rpo.wup.opole.pl;
Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia omyłki technicznej przy zamieszczaniu załączników do ogłoszenia o konkursie. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła sprostować w/w pomyłki, wprowadzić zmiany do regulaminu konkursu oraz przesunąć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna w ramach RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.

Szkolenie organizowanie jest w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów planowanym w dniach od 12.06.2017 r. do 19.06.2017 r. i odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 24.05.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty,
w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 2335 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna.doc (doc, 2336 KB)
Załącznik nr 1 Etapy konkursu kryteria_ost.doc (doc, 2001 KB)
Załącznik nr 1 Etapy konkursu kryteria_ost - wersja archiwalna.doc (doc, 2002 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja_wypełniania_wniosku_EFS_ost.doc (doc, 1005 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku - EFS v3_EFS_ost.docx (docx, 558 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja_przygotowania_wersji_el_i_pap_wniosku_EFS_ost.doc (doc, 1470 KB)
Załącznik nr 5 Wzór ośw. o niewprow. przez IOK w piśmie_ost.doc (doc, 1922 KB)
Wzór umowy 8.3 koszty rzeczywiste.doc (doc, 486 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświadczenie-o-.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Zestawienie-wszystkich.doc (doc, 74 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formularz-wniosku-o-płatność.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Formularz-wprowadzania-zmian.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Wzór-oświadcz.-uczestnika.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Zakres-danych-osob.-pow..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy.docx (docx, 42 KB)
Załącznik-nr-10-do-Umowy-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 40 KB)
Załącznik-nr-11 do Umowy Obowiązki informacyjne .doc (doc, 13083 KB)
Załącznik-nr-12-do-Umowy-Wnioski-o-nad.-dostępu-dla..doc (doc, 80 KB)
Wzór umowy 8.3 kwoty ryczałtowe.doc (doc, 447 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja_przygotowania_wersji_el_i_pap_wniosku_EFS_ost.doc (doc, 1470 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Formularz-wniosku-o-płatność-EFS.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formularz-wprowadzania-zmian.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Wzór-oświadcz.-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Zakres-danych-osob.-pow.-do-przetw..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 46 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-10 do Umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
Załącznik-nr-11-do-Umowy-Wnioski-o-nad.-dostępu-dla..doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3_ost.docx (docx, 156 KB)
Załącznik nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu EFS do Regulaminu konkursu 8.3_ost.docx (docx, 113 KB)
Załącznik nr 9 Podzial_jednostek_przestrzennych_woj_opolskiego_ost.docx (docx, 1723 KB)
Załącznik nr 10 - Analiza ROPS pn. Analiza sytuacji regionalnej (...)_ost.doc (doc, 1135 KB)
Załącznik nr 11 Zasady udzielania wsparcia_ost.doc (doc, 1814 KB)
Realizacja zasady równości szans.pdf (pdf, 10178 KB)
SZOOP_EFS_wersja 19.pdf (pdf, 3027 KB)
Taryfikator_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_towarow_i_uslug.pdf (pdf, 305 KB)
Taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarów-i-usług-4 - wersja archiwalna.docx (docx, 48 KB)
Wytyczne IZ do przeprowadzania kontroli.pdf (pdf, 1326 KB)
Wytyczne w obszarze włączenia społecznego.pdf (pdf, 418 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzecz.pdf (pdf, 277 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szan.pdf (pdf, 283 KB)
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia.pdf (pdf, 2095 KB)
REGULAMIN KOP W4.pdf (pdf, 4222 KB)