[14.10.2020 r.]

W dniu 12 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję  w sprawie anulowania  V naboru wniosków w działaniu 8.3 RPO WO Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Zgodnie z treścią obligatoryjnego dla tego naboru kryterium czas realizacji projektu przez ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru południowego województwa wynosi minimum 36 m-cy. Powyższy wymóg jest konsekwencją zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Celem spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca musiałby rozpocząć realizację projektu już 01.01.2021r., tj. przed planowanym na marzec 2021 r. terminem rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, dalej WUP) planowała szybsze zakończenie oceny w ramach przedmiotowego naboru, jednak konieczność jego wydłużenia do dnia 16.10.2020r. wskutek zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej wpływające na organizację pracy w WUP powodują w konsekwencji brak takiej możliwości.

Zatem realizację projektu wnioskodawca lub kilku wnioskodawców musiałoby rozpocząć
nie wiedząc czy ich projekt zostałby wybrany do dofinansowania, a zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla V naboru wniosków w działaniu 8.3 RPO WO planowany  nabór miał na celu wyłonienie wyłącznie jednego operatora wsparcia dla obszaru południowego województwa.
[07.10.2020 r.]
Szanowni Państwo,
w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie V naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 8.10.2020 r. zostaje odwołane.
[28.09.2020 r.]

Szanowni Państwo,
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej" RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się online w dniu 08.10.2020 r. o godzinie 11.00.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 05.10.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail:e.tarlinska@wup.opole.pl; a.kislak@wup.opole.pl; k.trusz.wup.opole.pl;
[08.09.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 września przyjął uchwałę nr 3324/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.

Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:
  • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. na: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.;
     
  • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021 r. na marzec 2021 r.
Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.

Zakres zmian w załączniku nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność potwierdzania przez uczestników projektów - osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).
 
Zakres zmian w załączniku nr 13 do wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność  potwierdzania przez uczestników projektów - osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).
 
Zakres zmian w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego - Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 dotyczy danych na temat aktualnej liczby podmiotów ekonomii społecznej na obszarze województwa opolskiego.
[31.08.2020 r.]

W ramach konkursu do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 30.03 – 30.09.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
o minimalnej wartości dofinansowania  100 tys. EURO
.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2873 zł.
[25.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca br. przyjął uchwałę nr 2418/2020 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów zostaje wydłużony do dnia 30.09.2020 r. tj. będzie trwał od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021 r.
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 28 lutego 2020 r. V nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W terminie od 30.03.2020 r. do 16.10.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 937).
[25.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca br. przyjął uchwałę nr 2418/2020 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów zostaje wydłużony do dnia 30.09.2020 r. tj. będzie trwał od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021 r.
[11.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,
w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie V naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 12.03.2020 r. zostaje odwołane.
 
Załączniki
Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 8.3 RPO WO Nabór V.doc (doc, 472 KB)
Załącznik nr 1 Procedura konkursu.doc (doc, 300 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu.doc (doc, 3549 KB)
Załącznik nr 3 Wzór wniosku.docx (docx, 809 KB)
Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie EFS.doc (doc, 4342 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 6 Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu.docx (docx, 196 KB)
Załącznik nr 2a do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do umowy Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 65 KB)
Załacznik nr 3 do umowy Harmonogram płatności.doc (doc, 93 KB)
Załacznik nr 3 do umowy Harmonogram płatności.xls (xls, 41 KB)
Załacznik nr 4 do umowy Wzór zestawienia wszystkich dokumentow ksiegowych dot. realizowanego projektu.doc (doc, 89 KB)
Załącznik nr 5 do umowy Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 123 KB)
Załącznik nr 6 do umowy Formularz wprowadzania zmian w projekcie .doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 7 do umowy Wzór oświadczenia uczestnika Projektu.docx (docx, 88 KB)
Załącznik nr 8 do umowy Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 94 KB)
Załącznik nr 9 do umowy Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 72 KB)
Załącznik nr 10 do umowy Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 11 do umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1264 KB)
Załącznik nr 12 do umowy Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej .doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 13 do umowy Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załacznik nr 14 do umowy Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.doc (doc, 624 KB)
Załacznik nr 15 do umowy Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenie postanowień umowy w zakresie zarządzania Projektem .docx (docx, 60 KB)
Załącznik nr 6a Wzór Decyzji o dofinansowaniu Projektu .docx (docx, 183 KB)
Załacznik nr 2a do decyzji Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załacznik nr 2b do decyzji Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 65 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji Harmonogram płatności.doc (doc, 93 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji Harmonogram płatności.xls (xls, 41 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 123 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji Wzór oświadczenia uczestnika Projektu.docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 94 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 71 KB)
Załącznik nr 9 do decyzji Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 10 do decyzji Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1264 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji Formularz Harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załacznik nr 13 do decyzji Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.doc (doc, 627 KB)
Załącznik nr 14 do decyzji Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień Decyzji w zakresie zarządzania projektem.docx (docx, 60 KB)
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów dla działania 8.3.docx (docx, 88 KB)
Załacznik nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu EFS - działanie 8.3.docx (docx, 104 KB)
Załącznik nr 9 Podzial jednostek przestrzennych DEGURBA.docx (docx, 1731 KB)
Załącznik nr 10 Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego luty 2020.docx (docx, 1363 KB)
Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS wersja nr 37 w zakresie poddziałania 8.3.docx (docx, 81 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.doc (doc, 691 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych z 17 września 2019 r..pdf (pdf, 406 KB)
Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.pdf (pdf, 9982 KB)