WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 16 marca 2018 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 20.04.2018 r. do 27.04.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 452,77 44 16 827).
 
KOMUNIKAT z dnia 18.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 16.03.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 10 września br. Wyraził zgodę na wydłużenie etapu negocjacji złożonych projektów o 11 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 28 września 2018 r.
 

KOMUNIKAT z dnia 21.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 20 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 5945/2018 w sprawie zmiany uchwały 5178/2018 z 13 marca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór III.  

Zakres zmian obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego do:
Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 16.03.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.1.1 „Wsparcie kształcenia ogólnego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 12.04.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 05.04.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna (doc, 472 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna (doc, 456 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 253 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS.doc (doc, 993 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektów EFS.docx (docx, 797 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektr. i papier. wniosku o dofin. proj. (EFS).doc (doc, 1482 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy - koszty rzeczywiste 9.1.1.docx (docx, 134 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 67 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 77 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie wszystkich dokumentow księgowych dot. realizowanego projektu.doc (doc, 73 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o platność EFS.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 84 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 62 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 71 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 2874 KB)
Załącznik nr 12 do umowy -Wnioski o nadanie dostępu.doc (doc, 98 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 14 do umowy -Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach 9.1.1 i 9.1.2.docx (docx, 147 KB)
Załącznik nr 6a - Wzór umowy - kwoty ryczałtowe.doc (doc, 409 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 67 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 84 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 71 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przeywarzania danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 10 - Obowiązki infomacyjne beneficjenta.docx (docx, 2872 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Wnioski o nadanie dostępu.doc (doc, 98 KB)
Załacznik nr 12 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 13 do umowy Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach 9.1.1 i 9.1.2.docx (docx, 147 KB)
Załącznik 6b - Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu.docx (docx, 134 KB)
Załącznik nr 2 do decyzji -Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 68 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 77 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 84 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych.docx (docx, 64 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 67 KB)
Załącznik nr 9 do decyzj - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 10 - Obowiązki infomacyjne beneficjenta.docx (docx, 2874 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji - Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 98 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 13 do decyzji - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach 9.1.1 i 9.1.2.docx (docx, 147 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1.docx (docx, 113 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 9.1.1.docx (docx, 139 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1736 KB)
Załącznik nr 10 - Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia pracowni matematycznych.doc (doc, 120 KB)
Załącznik nr 11 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf (pdf, 3662 KB)
Regulamin Pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020 wersja 7.pdf (pdf, 4472 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020, zakres EFS, wersja 25.pdf (pdf, 3500 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i uslug typowych dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów (...).pdf (pdf, 287 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28.05.2015 r. (pdf, 354 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r..pdf (pdf, 644 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 01 stycznia 2018 r..pdf (pdf, 537 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn z dn. 8 maja2015.pdf (pdf, 285 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)
Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.pdf (pdf, 179 KB)
Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania Pzp dla Beneficjentów funduszy UE dla postępowań wszczętych po 27.07.2016r..pdf (pdf, 431 KB)
Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania Pzp dla Beneficjentów funduszy UE dla postępowań wszczętych po 27.07.2016r..pdf (pdf, 431 KB)
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 457 KB)
Załącznik nr 14 do umowy -Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach 9.1.1 i 9.1.2.docx (docx, 123 KB)
Załącznik nr 13 do umowy Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w ramach 9.1.1 i 9.1.2.docx (docx, 123 KB)