WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 24 stycznia 2020r. V nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W terminie od 24.02.2020 r. do 02.03.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy wysłać on-line wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu (wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków, który znajduje się
na stronie https://pw.opolskie.pl) oraz złożyć wersję papierową wniosku.
Warunki, dotyczące wysłania wersji papierowej szczegółowo opisaliśmy w Regulaminie konkursu, w pkt.6 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz
w pkt.7 Doręczanie i obliczanie terminów.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:, 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 827).
KOMUNIKAT z dnia 14.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3185/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. zmienił termin zakończenia negocjacji projektów w ramach V naboru dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020.

Negocjacje projektów wydłużono do 21 sierpnia 2020r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3100/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2064/2020 z 20 stycznia 2020 r. zmienionej uchwałą nr 3028/2020 z 06 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Działania 9.1. Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji  RPO WO 2014-2020, nabór V.

Zakres zmian obejmuje:
  • wydłużenie do dnia 14 sierpnia 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów
  • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca na sierpień 2020 r.

[07.07.2020 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 06 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3028/2020 w sprawie zmiany uchwały 2064/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór V.
Zakres zmian obejmuje:
  • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
  • 7 972 140,00 PLN, w tym:
  • 7 972 140,00 PLN środki EFS.

W ramach konkursu do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 24.02 - 02.03.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO.
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2567 zł.
 
KOMUNIKAT Z DNIA 28.02.2020r.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020  z dnia 24 stycznia 2020r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o zmianie terminu naboru z 24.02.2020r. - 02.03.2020r.  na 24.02.2020r. - 03.03.2020r.
Wydłużenie naboru spowodowane jest awarią systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (aplikacji służącej do tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie), która wystąpiła w dniu 28.02.2020r. z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020.
[11.02.2020 r.]
[03.02.2020 r.]

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 24.01.2020r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.1.3 „Wsparcie edukacji przedszkolnej" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 11.02.2020r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 06.02.2020r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.plFormularz zgłoszeniowy
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 466 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 285 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 4337 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).docx (docx, 808 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 3550 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 6 Wzór umowy decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami– kwoty ryczałtowe (doc, 466 KB)
Załącznik nr 2a do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do umowy - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 66 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 94 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.xls (xls, 43 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o platność.docx (docx, 107 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Wzór Oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 81 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 92 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 70 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 1254 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów..docx (docx, 96 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3.docx (docx, 120 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.3.docx (docx, 98 KB)
Załącznik nr 9 - Podzial jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1731 KB)
Załącznik nr 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf (pdf, 3650 KB)
Załącznik nr 11 - Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.docx (docx, 178 KB)
Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS wersja nr 37 w zakresie poddziałania 9.1.3.docx (docx, 82 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji z 11września 2019 r..pdf (pdf, 539 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 466 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych z 17 września 2019 r..pdf (pdf, 406 KB)