WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 02 lutego 2018 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W terminie od 23.03.2018 r. do 04.04.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 452).

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Oś IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, z dnia 02.02.2018 r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.
Zakres zmian obejmuje:
  • Zmianę terminu naboru z 05.03. - 12.03.2018 r. na 23.03. – 04.04.2018 r.;
  • Zmianę załącznika nr 1 Procedura konkursu (EFS) pod kątem wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
  • Doprecyzowanie zapisów dotyczących definicji grupy docelowej (pkt 4 Regulaminu konkursu) poprzez dodanie przypisu nr 3 w brzmieniu: Jeżeli projekt skierowany będzie do klas dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone
    w branżowych szkołach I stopnia odbiorcami wsparcia mogą być jedynie uczniowie tych klas
    . Zarówno Zasadnicze Szkoły Zawodowe, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, jak i ich nauczyciele nie mogą zostać objęci wsparciem w ramach przedmiotowego konkursu.
     
W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Oś IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.  
Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 06.03.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące zapisów regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl
 

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 13.02.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl
Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 02.02.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca informuje, iż spotkanie dla potencjalnych Wnioskodawców, które miało się odbyć w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 11.00 zostaje odwołane w związku z planowanym przesunięciem terminu naboru wniosków w ramach w/w Poddziałania. O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.
 
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna.doc (doc, 483 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna (doc, 479 KB)
Załacznik nr 1 - Procedura konkursu 9.2.1 - wersja aktualna.doc (doc, 250 KB)
Załacznik nr 1 - Procedura konkursu 9.2.1 - wersja archiwalna (doc, 252 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku EFS.doc (doc, 994 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku EFS.docx (docx, 830 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektr. i pap. wniosku EFS.doc (doc, 1484 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 6 Wzór Umowy koszty rzeczywiste.docx (docx, 139 KB)
załącznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 67 KB)
załącznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 77 KB)
załącznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-księgowych.doc (doc, 73 KB)
załącznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platność-efs.docx (docx, 77 KB)
załącznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 84 KB)
załącznik-nr-7-do-umowy-wzór-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 59 KB)
załącznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osobowych-pow-do-przetw.docx (docx, 64 KB)
załącznik-nr-9-do-umowy-upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 68 KB)
załącznik-nr-10-do-umowy-odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 60 KB)
załącznik nr 11 obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2874 KB)
załącznik-nr-12-do-umowy-wnioski-o-nadanie-dostępu-dla-os-uprawn.doc (doc, 98 KB)
załacznik-nr-13-do umowy Harmonogram form wsparcia RPO WO.doc (doc, 78 KB)
Załącznik nr 14 Zasady relizacji staży i praktyk .docx (docx, 74 KB)
Załącznik nr 15 Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji.docx (docx, 82 KB)
Załącznik nr 16 Angażowanie personelu.doc (doc, 121 KB)
Załącznik nr 6a Wzór Umowy ryczałtowej.doc (doc, 413 KB)
załącznik-nr-2-do-umowy-oświadczenie-o-kwalifikowalności vat.doc (doc, 68 KB)
załącznik-nr-3-do-umowy-harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
załącznik-nr-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-płatność-efs.docx (docx, 77 KB)
załącznik-nr-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w projekcie.doc (doc, 84 KB)
załącznik-nr-6-do-umowy -wzór-oświadczenia-uczestnika projektu.docx (docx, 60 KB)
załącznik-nr-7-do-umowy-zakres-danych-osobowych-pow-do-przetw.docx (docx, 64 KB)
załącznik-nr-8-do-umowy-wzór-upoważnienia-do-przetwarzania.docx (docx, 65 KB)
załącznik-nr-9-do-umowy-wzór-odwołania-upoważnienia.docx (docx, 62 KB)
załącznik nr 10 Obowiązki infomacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2872 KB)
załącznik-nr-11-do-umowy-wnioski-o-nadanie-dostępu-dla-os-uprawn.doc (doc, 98 KB)
załacznik-nr-12-do-umowy Harmonogram form wsparcia RPO WO.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 13 Zasady relizacji staży i praktyk .docx (docx, 74 KB)
Załącznik nr 14 Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji.docx (docx, 82 KB)
Załącznik nr 15 Angażowanie personelu.doc (doc, 121 KB)
załącznik nr 6b Wzór Decyzji 9.2.1.docx (docx, 138 KB)
załącznik-nr-2-do-decyzji oświadczenie-o-kwalifikowalności vat.doc (doc, 68 KB)
załącznik-nr-3-do-decyzji harmonogram płatności.doc (doc, 78 KB)
załącznik-nr-4-do-decyzji formularz-wniosku-o-płatność-efs.docx (docx, 77 KB)
załącznik-nr-5-do-decyzji formularz-wprowadzania-zmian-w projekcie.doc (doc, 84 KB)
załącznik-nr-6-do-decyzji -wzór-oświadczenia-uczestnika projektu.docx (docx, 59 KB)
załącznik-nr-7-do-decyzji zakres-danych-osobowych-pow-do-przetw.docx (docx, 64 KB)
załącznik-nr-8-do-decyzji wzór-upoważnienia-do-przetwarzania.docx (docx, 66 KB)
załącznik-nr-9-do-decyzji wzór-odwołania-upoważnienia.docx (docx, 60 KB)
załącznik nr 10 Obowiązki infomacyjne Beneficjenta.docx (docx, 2874 KB)
załącznik-nr-11-do-decyzji wnioski-o-nadanie-dostępu-dla-os-uprawn.doc (doc, 98 KB)
załacznik-nr-12-do-decyzji Harmonogram form wsparcia RPO WO.doc (doc, 79 KB)
Załącznik nr 13 Zasady relizacji staży i praktyk .docx (docx, 74 KB)
Załącznik nr 14 Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji.docx (docx, 82 KB)
Załącznik nr 15 Angażowanie personelu.doc (doc, 121 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1.docx (docx, 128 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników.docx (docx, 141 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1736 KB)
Załącznik nr 10 - Lista zawodów deficytowych w województwie opolskim w 2017 roku.docx (docx, 74 KB)
Załącznik nr 11 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.pdf (pdf, 3679 KB)
Lista-sprawdzajaca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-Pzp-_po-27-lipca.pdf (pdf, 431 KB)
lista-sprawdzająca-konkurencyjność_autokorekta-od-14_10_2016.pdf (pdf, 613 KB)
Realizacja-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostępności-dla-osób-z-niepełnosprawnościami..pdf (pdf, 9982 KB)
Regulamin KOP wersja 6.pdf (pdf, 580 KB)
SZOOP EFS w. 23 z dn. 29.01.2018 r..pdf (pdf, 6176 KB)
Taryfikator_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_towarow_i_uslug-2.pdf (pdf, 287 KB)
Wytyczne_edukacja_1stycznia2018-1.pdf (pdf, 537 KB)
Wytyczne_gromadzenie_danych_2018-2.pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne_w_zakresie_kontroli_2014_2020_zatwierdzone_01062015.pdf (pdf, 354 KB)
Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19-2.pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postepu_rzeczowego_z_18_maja_2017-1.pdf (pdf, 644 KB)
Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf (pdf, 285 KB)
Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z europejskiego funduszu społecznego w ramach RPO WO 2014-2020.doc (doc, 121 KB)
Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli.docx (docx, 82 KB)
Zasady realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych w ramach działania 9.2 RPO WO Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim.docx (docx, 74 KB)