[08.05.2020 r.]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 5 maja 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2676/2020 w sprawie zmiany uchwały 1670/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego,  Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.
Zakres zmian obejmuje:
  • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
  • 23 652 217,73  PLN, w tym:
  • 22 340 120,00 PLN pochodzące z  EFS,
  • 1 312 097,73 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.
     
  • wydłużenie do dnia 18 maja 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów
  • REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 8 listopada 2019r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W terminie od 09.12.2019 r. do 16.12.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 454 lub 77 44 16 827).
 
[08.11.2019 r.]
W ramach konkursu do Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 09-16.12.2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.
 
[14.11.2019 r.]
Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 08.11.2019 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 20.11.2019 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl  
[03.12.2019 r.]
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 477 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursowa.doc (doc, 289 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 1701 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).docx (docx, 812 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 1005 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx (docx, 150 KB)
Załącznik nr 2a do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do umowy - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 66 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 94 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.xls (xls, 43 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu (1).doc (doc, 76 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o platność.docx (docx, 109 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 101 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 91 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 1256 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 14 - Zasady realizacji staży uczniowskich.docx (docx, 80 KB)
Załącznik nr 15 - Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli.docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 16 - Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych.doc (doc, 128 KB)
Załącznik nr 6a - Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu.docx (docx, 140 KB)
Załącznik nr 2a do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 71 KB)
Załącznik nr 2b do decyzji - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 66 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc (doc, 94 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.xls (xls, 44 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o platność.docx (docx, 109 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 91 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 66 KB)
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 1255 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu.doc (doc, 101 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji - Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 13 - Zasady realizacji staży uczniowskich.docx (docx, 80 KB)
Załącznik nr 14 - Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli.docx (docx, 85 KB)
Załącznik nr 15 - Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych.doc (doc, 128 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1.docx (docx, 90 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.2.1.docx (docx, 100 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 1732 KB)
Załącznik nr 10 - Lista zawodów deficytowych w województwie opolskim.docx (docx, 658 KB)
Załącznik nr 11 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.pdf (pdf, 3554 KB)
Wyciąg z dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS (wersja 35) poddziałanie 9.2.1.doc (doc, 210 KB)
Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług 25 czerwca 2018 r..pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy KOP wersja nr 9.pdf (pdf, 4441 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji z 11września 2019 r..pdf (pdf, 539 KB)
Wytyczne równość szans.pdf (pdf, 308 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 769 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z 22 sierpnia 2019 r..pdf (pdf, 680 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych z 17 września 2019 r..pdf (pdf, 406 KB)
Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.pdf (pdf, 9982 KB)