WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

W terminie od 27.08.2018 r. do 04.09.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:, 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).
 
[data publikacji: 27.07.2018 r.]
 
[20.09.2019 r.]

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania szkoleniem dla Beneficjentów II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020 informujemy, iż niniejsze szkolenie planowane na dzień 25.09.2019 r. zostaje odwołane.
KOMUNIKAT z dnia 04.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. przyjął uchwałę nr 283/2019 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 18 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 22 lutego 2019 r.
 
Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 10.08.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.kislak@wup.opole.pl, j.zataj@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl. Prosimy również aby zapytania dot. zapisów Regulaminu konkursu, które chcą Państwo poruszyć na niniejszym spotkaniu kierowane były na powyższe adresy e-mailowe w w/w terminie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty,
w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Komunikat z dnia 14.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 20.08.2018 r. zostaje odwołane.
 
FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU 7.2.doc (doc, 474 KB)
Załącznik nr 1 - Procedura konkursu (EFS).doc (doc, 282 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 2833 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).docx (docx, 806 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).doc (doc, 3503 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK.doc (doc, 82 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - koszty rzeczywiste.docx (docx, 150 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 84 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.xls (xls, 39 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności.doc (doc, 93 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie wszystkich dokumentow księgowych.doc (doc, 89 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o platność EFS.docx (docx, 96 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Oświadczenie uczestnika projektu.docx (docx, 80 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 65 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 62 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne beneficjenta.docx (docx, 1254 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 13 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx (xlsx, 56 KB)
Załącznik nr 15 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020 (docx, 139 KB)
Załącznik nr 6a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe.doc (doc, 448 KB)
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 70 KB)
Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności - xls (xls, 88 KB)
Załącznik nr 3 do umowy -Harmonogram płatności.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność EFS.docx (docx, 93 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 86 KB)
Załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 81 KB)
Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 68 KB)
Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1257 KB)
Załącznik nr 11 do umowy - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 99 KB)
Załącznik nr 12 do umowy - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 13 do Umowy - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx (xlsx, 53 KB)
Załącznik nr 14 do umowy - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020.docx (docx, 139 KB)
Załącznik nr 6b - Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu.docx (docx, 146 KB)
Załącznik nr 2 do decyzji - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc (doc, 70 KB)
Załącznik nr 3 do decyzji - Harmonogram płatności.doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 4 do decyzji - Formularz wniosku o płatność.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 5 do decyzji - Formularz wprowadzania zmian w projekcie.doc (doc, 86 KB)
Załącznik nr 6 do decyzji - Wzór oświadczenia uczestnika projektu.docx (docx, 80 KB)
Załącznik nr 7 do decyzji - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.docx (docx, 83 KB)
Załącznik nr 8 do decyzji - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 63 KB)
Załącznik nr 9 do decyzji - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.docx (docx, 59 KB)
Załącznik nr 10 do decyzji - Obowiązki informacyjne Beneficjenta.docx (docx, 1253 KB)
Załącznik nr 11 do decyzji - Wzór wniosku o nadanie zmianę wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.doc (doc, 100 KB)
Załącznik nr 12 do decyzji - Harmonogram realizacji form wsparcia.doc (doc, 81 KB)
Załącznik nr 13 - do decyzji - Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej zawodowej.xlsx (xlsx, 56 KB)
Załącznik nr 14 do decyzji - Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 2014-2020.docx (docx, 139 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO.docx (docx, 93 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźnikow na poziomie projektu dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.docx (docx, 125 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych woj. opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.docx (docx, 143 KB)
Załącznik nr 10 - Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.pdf (pdf, 3405 KB)
Załącznik nr 11 - Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO. Zakres EFS (wersja nr 27).docx (docx, 74 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Zakres EFS, wersja nr 27.pdf (pdf, 4276 KB)
Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług(...).pdf (pdf, 453 KB)
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.pdf (pdf, 4528 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy z dnia 1 stycznia 2018 r..pdf (pdf, 382 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z dnia 05 kwietnia 2018.pdf (pdf, 310 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.pdf (pdf, 232 KB)
Załącznik nr 2 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.pdf (pdf, 3422 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r..pdf (pdf, 641 KB)
Załącznik nr 1 do Wytycznych - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFER i FS.pdf (pdf, 574 KB)
Załącznik nr 2 do Wytycznych - Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS.pdf (pdf, 762 KB)
Załącznik nr 3 do Wytycznych - Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskażników.pdf (pdf, 510 KB)
Załącznik nr 4 do Wytycznych - Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników.pdf (pdf, 439 KB)
załącznik nr 5 do Wytycznych - Wzór metryki wskaźnika kluczowego.pdf (pdf, 163 KB)
Załącznik nr 6 do Wytycznych - Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaulacyjnych.pdf (pdf, 500 KB)
Załącznik nr 7 do Wytycznych - Zakres danych nt uczestników projektu współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.pdf (pdf, 278 KB)
Załącznik nr 8 do Wytycznych - Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS.pdf (pdf, 462 KB)
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r..pdf (pdf, 791 KB)
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r..pdf (pdf, 666 KB)
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r..pdf (pdf, 364 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...).pdf (pdf, 9982 KB)