WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 3 czerwca 2016r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 04.07.2016 r. do 11.07.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).
______________________________________________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

______________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI NABORU

28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2963/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

______________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu w dn. 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3787/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2963/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku ww. uchwały poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.


_______________________________________________________________________________________________________________
Załączniki
regulamin-konkursu-76.doc (doc, 502 KB)
zalacznik-nr-1-etapy-konkursu-formalno-merytoryczna.docx (docx, 1908 KB)
zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 392 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs-dzialanie-76.doc (doc, 417 KB)
zalacznik-nr-4-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.doc (doc, 792 KB)
zalacznik-nr-5-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-spelnienia-wym-formal-rejestr.docx (docx, 1885 KB)
zalacznik-nr-6-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-speln-wymogow-formalnych-omylek-i-brakow-formalnych.docx (docx, 1890 KB)
zalacznik-nr-7-wzor-listy-spr-wniosek-formal-merytor.docx (docx, 87 KB)
zalacznik-nr-8-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian-innych-niz-wskazane-przez-iok-w-pismie.doc (doc, 1922 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie projektu 7.6.docx (docx, 198 KB)
zalacznik-nr-1-do-umowy-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 389 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie1.doc (doc, 86 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-upowaznienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-odwolanie-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zalacznik-nr-12-do-umowy-wnioski-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zalacznik-nr-13-do-umowy-informacja-o-wykonaniu-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej_rm.xlsx (xlsx, 72 KB)
wzor-umowy-kwoty-ryczaltowe.docx (docx, 213 KB)
zalacznik-nr-1-do-umowy-wzor-wniosku-o-dofinansowanie.docx (docx, 389 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 69 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 78 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc efs.docx (docx, 88 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w projekcie.doc (doc, 86 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika projektu.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 45 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 42 KB)
zalacznik-nr-10-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zalacznik-nr-11-kryteria-wyboru-z-definicjami.docx (docx, 90 KB)
zalacznik-nr-11a-kryteria-wyboru-z-komentarzem.docx (docx, 167 KB)
zalacznik-nr-12-lista-wskaznikow-na-poziomie-proj-efs.docx (docx, 139 KB)
zalacznik-nr-13-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego-wg-klasyfikacji-degurba.docx (docx, 116 KB)
zalacznik-nr-14-analiza-dostepnosci-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-w-wojewodztwie-opolskim.pdf (pdf, 534 KB)
zalacznik-nr-15-podstawowe-informacje-dotyczace-uzyskiwania-kwalifikacji.pdf (pdf, 868 KB)
zalaczniki-do-umowy-partnerskiej-76.docx (docx, 67 KB)
lista-sprawdzajaca-konkurencyjnosc.docx (docx, 65 KB)
lista-sprawdzajaca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp.docx (docx, 86 KB)
regulamin-kop.doc (doc, 326 KB)
zal-1-oswiadczenie-obserwator.doc (doc, 130 KB)
zal-2-oswiadczenie-przewodniczacy-sekretarz.doc (doc, 131 KB)
zal3-oswiadczenie-ocena-formalna.doc (doc, 130 KB)
zal-4-protokol-do-regulaminu-kk-efs-1.doc (doc, 189 KB)
zal-5-ocena-pracy-eksperta.doc (doc, 147 KB)
zal-6-zasady-obowiazujace-ekspertow-efs.doc (doc, 132 KB)
zal-7-oswiadczenie-ekspert-efs.doc (doc, 173 KB)
zal-7a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs.doc (doc, 168 KB)
zal-8-oswiadczenie-ekspert-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
zal-8a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
zal9-dzialania-poddzialania.docx (docx, 56 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug.docx (docx, 47 KB)
zal-10-protokol-ustalen-ze-spotkania-negocjacyjnego.doc (doc, 162 KB)