WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23 września 2016 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W terminie od 24.10.2016 r. do 31.10.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).
______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W dniach 24-31 października 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFS w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. Dnia 09 listopada 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższy wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

________________________________________________________________________________________________________________
Komunikat 

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 23.09.2016 r., informuję, że konkurs o numerze RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/16 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekt złożony w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie został wybrany do dofinansowania.  
Załączniki
regulamin-konkursu-83-rpo.docx (docx, 184 KB)
zalacznik-nr-1-etapy-konkursu.docx (docx, 1905 KB)
zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 278 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs.doc (doc, 511 KB)
zalacznik-nr-4-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.doc (doc, 866 KB)
zalacznik-nr-5-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-spelnienia-wym-formal-rejestr.docx (docx, 1888 KB)
zalacznik-nr-6-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-speln-wymogow-formalnych-omylek-i-brakow-formalnych.docx (docx, 1890 KB)
zalacznik-nr-7-wzor-listy-sprawd-wniosek-o-dofinspelnienia-przez-projekt-kryteriow.docx (docx, 1887 KB)
zalacznik-nr-8-wzor-listy-sprawdzajacej-wniosek-o-dofinansowanie-w-zakresie-spelnienia-kryt-merytorycznych.docx (docx, 68 KB)
zalacznik-nr-9-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian-innych-niz-wskazane-przez-iok-w-pismie.doc (doc, 1922 KB)
zalacznik-nr-10-wzor-umowy-83-koszty-rzeczywiste.doc (doc, 469 KB)
zal-1-do-umowy-wniosek-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 389 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zal-3-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs-dzialanie-72-1.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zal-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zal-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
zal-12-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zalacznik-nr-10a-wzor-umowy-83-kwoty-ryczaltowe.doc (doc, 418 KB)
zal-1-do-umowy-wniosek-o-dofinansowanie-efsdocx-1.docx (docx, 389 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat-1.doc (doc, 69 KB)
zal-3-do-umowy-harmonogram-platnosci-1.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zal-6-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-7-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 60 KB)
zal-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
zal-11-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zalacznik-nr-11-minimalny-zakres-umowy-partnerskiej.doc (doc, 227 KB)
zalaczniki-do-umowy-partnerskiej.docx (docx, 67 KB)
zalacznik-nr-12-kryteria-wyboru-projektow-83.docx (docx, 155 KB)
zalacznik-nr-12a-kryteria-wyboru-z-komentarzem.doc (doc, 285 KB)
zalacznik-nr-13-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-efs-do-regulaminu-konkursu-83.docx (docx, 81 KB)
zalacznik-nr-14-zasady-udzielania-wsparcia.doc (doc, 4867 KB)
zalacznik-nr-15-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego-wg-klasyfikacji-degurba.docx (docx, 114 KB)
zalacznik-nr-16-analiza-rops.doc (doc, 1288 KB)
lista-projektow-skier-do-oceny-formalnej-83.doc (doc, 112 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 1726 KB)
regulamin-kop.doc (doc, 325 KB)
zal-1-oswiadczenie-obserwator.doc (doc, 130 KB)
zal-2-oswiadczenie-przewodniczacy-sekretarz.doc (doc, 131 KB)
zal-3-oswiadczenie-ocena-formalna.doc (doc, 130 KB)
zal-4-protokol-do-regulaminu-kk-efs-1-1.doc (doc, 191 KB)
zal-5-ocena-pracy-eksperta.doc (doc, 148 KB)
zal-6-zasady-obowiazujace-ekspertow-efs.doc (doc, 132 KB)
zal-7-oswiadczenie-ekspert-efs.doc (doc, 173 KB)
zal-7a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs.doc (doc, 168 KB)
zal-8-oswiadczenie-ekspert-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 173 KB)
zal-8a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
zal-9-dzialania-poddzialania.docx (docx, 55 KB)
zal-10-protokol-ustalen-negocjacje.doc (doc, 162 KB)
lista-sprawdzajaca-do-zasady-konkurencyjnosci-autokontroladocx-1.docx (docx, 149 KB)
lista-sprawdzajaca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp (1).docx (docx, 64 KB)
szoop-efs-wersja-12.pdf (pdf, 2809 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug.docx (docx, 61 KB)
wytyczne-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 663 KB)
wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 277 KB)
wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn.pdf (pdf, 285 KB)