WYNIKI NABORU

12 lutego 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Załącznik:

WYNIKI NABORU

27 grudnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. negocjacji.

Załącznik:

WYNIKI NABORU

7 listopada 2017 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Załącznik:  

WYNIKI NABORU
W dniach 22 września – 2 października 2017 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.  

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, z dnia 22.08.2017r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.
Zakres zmian obejmuje: Powyższe zmiany są wynikiem zaistnienia awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020. W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 22 sierpnia 2017 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.
W terminie od 22.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https:\\pw.opolskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, 77 44 17 401, 77 44 17 069, fax: 77 44 16 599).

UWAGA! Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania PZP dla Beneficjentów (...) po 27.07.2016 dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze".
 
 Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 22.08.2017 r., Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 13.09.2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 04.09.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: i.krupa@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: i.krupa@wup.opole.pl
formularz  zgłoszeniowy na szkolenie 7.6.doc
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

WYNIKI NABORU
W dniach 22 września – 2 października 2017 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.
Załączniki
REGULAMIN-KONKURSU - wersja aktualna.pdf (pdf, 1376 KB)
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna.doc (doc, 2327 KB)
Załącznik nr 1 - Etapy konkursu - wersja aktualna.pdf (pdf, 1217 KB)
Załącznik nr 1 - Etapy konkursu - wersja archiwalna.doc (doc, 2005 KB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja_wypełniania_wniosku_EFS_10.05.2017.doc (doc, 992 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku - EFS v3_popr_10.05.2017.docx (docx, 836 KB)
Załącznik nr 4 - Instrukcja_przygotowania_wersji_el_i_pap_wniosku_EFS_10.05.2017.doc (doc, 1471 KB)
Załącznik nr 5 -Wzór-ośw.-o-niewprow.-przez-IOK-w-piśmie_ost.doc (doc, 1922 KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy - koszty rzeczywiste.zip (zip, 9383 KB)
Załącznik nr 6a - Wzór umowy kwoty ryczałtowe.zip (zip, 9339 KB)
Załącznik nr 6b - Wzór decyzji o dofinanoswaniu.zip (zip, 9227 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria_wyboru_projektow.docx (docx, 166 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników na poziomie projektu - działanie 7.6.docx (docx, 120 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych woj. opol. DEGURBA.docx (docx, 113 KB)
Załącznik nr 10 - ANALIZA DOSTĘPNOŚCI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM.pdf (pdf, 1578 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z 08.05.2015.pdf (pdf, 283 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z 02.11.2016 r..pdf (pdf, 500 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 18.05.2017.pdf (pdf, 686 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 03.03.2015.pdf (pdf, 1726 KB)
Taryfikator_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_towarow_i_uslug.pdf (pdf, 305 KB)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 20..pdf (pdf, 5840 KB)
Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 4..pdf (pdf, 4222 KB)
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami..pdf (pdf, 9982 KB)