WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 października 2017 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
W terminie od 27.11.2017 r. do 04.12.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, 77 44 16 452,  fax: 77 44 16 599).

UWAGA! Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania PZP dla Beneficjentów (...) po 27.07.2016 dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze"
  KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.10.2017r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. podjął decyzję o wydłużeniu etapu negocjacji złożonych projektów o 7 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 7 maja 2018 r. (poprzednio 30 kwietnia 2018 r.)
 
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.10.2017r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca br. podjął decyzję o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej złożonych projektów o 9 dni kalendarzowych.
W związku z powyższym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 23 marca 2018 r. (poprzednio 14 marca 2018 r.)
 

18 stycznia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 14 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Załącznik:
Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 
Szanowni Państwo,
Nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.10.2017 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji", Poddziałania 9.1.3 „Wsparcie edukacji przedszkolnej" w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 20.11.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.
W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 13.11.2017 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

FAQ - pytania i odpowiedzi zadawane w ramach Poddziałania 9.1.3 RPO WO 2014-2020


Prezentacje ze szkolenia dla Potencjalnych Wnioskodawców, które odbyło się w siedzibie WUP w Opolu w dniu 20.11.2017 r

 
Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące zatrudniania nauczycieli placówek publicznych (szkół i przedszkoli) w ramach projektów edukacyjnych

Zestawienie wniosków złożonych w ramach naboru dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU.doc (doc, 2328 KB)
Zalacznik nr 1 - Procedura konkursowa.doc (doc, 483 KB)
Zalacznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku EFS.doc (doc, 1004 KB)
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie.docx (docx, 890 KB)
Zalacznik nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej ipapierowej wniosku EFS.doc (doc, 1477 KB)
Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian.doc (doc, 1922 KB)
Załacznik nr 6 Umowa z załącznikami - kwoty rzeczywiste (zip, 9370 KB)
Załacznik nr 6a Umowa z załącznikami - kwoty ryczałtowe (zip, 9226 KB)
Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów.docx (docx, 82 KB)
Załącznik nr 8 - Lista wskaźników.docx (docx, 110 KB)
Załącznik nr 9 - Podział jednostek przestrzennych województwa.docx (docx, 1723 KB)
Załącznik nr 10 Analiza przedszkolna 2017.docx (docx, 404 KB)
Załącznik nr 11 - Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych szkół.docx (docx, 51 KB)
Załącznik nr 12 - Angażowanie personelu w projektach edukacyjn.doc (doc, 113 KB)
SZOOP_EFS_wersja-21.pdf (pdf, 4799 KB)
Taryfikator_maksymalnych_dopuszczalnych_cen_towarow_i_uslug.pdf (pdf, 305 KB)
Regulamin KOP wersja 5.pdf (pdf, 3990 KB)
Zał. 1 Oświadczenie poufności.doc (doc, 130 KB)
Zał. 2 Oświadczenie Przewodniczacy KOP (doc, 144 KB)
Zał. 3 Oświadczenie pracownik IOK (doc, 144 KB)
Zał. 4 Protokol do Regulaminu KK EFS 1 v4.doc (doc, 182 KB)
Zał. 4a Protokol do Regulaminu KK EFS 1 (doc, 165 KB)
Zał. 4b Protokol do Regulaminu KK EFS 1 (doc, 172 KB)
Zał. 4 Protokol do Regulaminu KK EFS 1.doc (doc, 162 KB)
Zał. 5 Ocena pracy eksperta.doc (doc, 147 KB)
Zał. 6 Zasady obowiązujące ekspertów EFS (doc, 132 KB)
Zał. 7 Oświadczenie ekspert EFS.doc (doc, 146 KB)
Zał. 8 Działania i poddziałania (docx, 56 KB)
Zał. 9 Protokół ustaleń (doc, 170 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 6.09.2016r.pdf (pdf, 782 KB)
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z 08.05.2015.pdf (pdf, 283 KB)
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 18.05.2017.pdf (pdf, 686 KB)
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z 03.03.2015.pdf (pdf, 1726 KB)
Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemów wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. (pdf, 9982 KB)