WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 3 czerwca 2016r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W terminie od 04.07.2016 r. do 11.07.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3   Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z dnia 03.06.2016r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalno-merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym ocena formalno-merytoryczna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 09 grudnia 2016r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 Wsparcie  edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 03.06.2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż w związku z zaistniałą omyłką techniczną przy zamieszczaniu załączników do ogłoszenia zmianie ulega załącznik nr 7 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów formalno-merytorycznych. Omyłka techniczna polegała na zamieszczeniu listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach działania 7.6 Godzenie życia zawodowego i prywatnego zamiast załącznika przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego wraz z dokumentacją konkursową w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.


Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie informuję, iż wobec niespójności dot. limitu wysokości środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu, jaka wystąpiła w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) zakres EFS, Regulaminu konkursu oraz Wytycznych programowych dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w opinii IZ RPO WO 2014-2020 wnioskodawcy powinni kierować się zapisami SZOOP zakres EFS oraz zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie w celu zapewnienia jednolitego podejścia informuję, iż w sytuacji gdy wniosek, w którym uwzględniono limit wysokości środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-financingu zgodnie z Wytycznymi został złożony w odpowiedzi na nabór, to będzie możliwość skorygowania ww. limitu na odpowiednim etapie oceny projektu.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

09 grudnia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020. 13 projektów otrzymało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie formalno-merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

_________________________________________________________________________________________________________________________

FAQ - Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej


Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

W dniach 4-11 lipca 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020. Dnia 26 sierpnia 2016r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 18 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej.

______________________________________________________________________________________________
Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/16)
Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (12.05.2017 r.)
Załączniki
regulamin-konkursu-913.docx (docx, 162 KB)
zal-nr-1-etapy-konkursu-formalno-merytoryczna-913.docx (docx, 1905 KB)
zal-nr-2-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.doc (doc, 793 KB)
zal-nr-3-wzor_wniosku_o_dofinansowanie_efs.docx (docx, 387 KB)
zal-nr-4-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs.doc (doc, 431 KB)
zal-nr-5-wzor-listy-spraw-spelnienia-wym-formal-rejestr.docx (docx, 1884 KB)
zal-nr-6-wzor-listy-spraw-wniosek-wymogi-formalne.docx (docx, 1889 KB)
zalacznik-nr-7-wzor-listy-sprawdzajacej-wniosek-o-dofinansowanie-projektu-ze-srodkow-efs-w-zakresie-spelnienia-przez-projekt-kryteriow-formalno-merytoryczny.docx (docx, 77 KB)
zal-nr-8-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian.doc (doc, 1922 KB)
wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu.docx (docx, 209 KB)
zalacznik-nr-1-do-umowy-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 389 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie1.doc (doc, 86 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-upowaznienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-odwolanie-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zalacznik-nr-12-do-umowy-wnioski-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-ryczalt.doc (doc, 2250 KB)
zalacznik-nr-1-do-umowy-wzor-wniosku-o-dofinansowanie EFS.docx (docx, 389 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 69 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 78 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc efs.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian.doc (doc, 86 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-upowaznienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-odwolanie-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-wnioski-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zal-nr-10-minimalny-zakres-umowy-partnerskiej.doc (doc, 226 KB)
zal-nr-11-kryteria-wyboru-z-definicjami.docx (docx, 91 KB)
zal-nr-11a-kryteria-wyboru-z-komentarzem.docx (docx, 162 KB)
zal-nr-12-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-efs.docx (docx, 140 KB)
zal-nr-13-podzial-jednostek-przestrzennych-woj-opol-degurba.docx (docx, 113 KB)
zal-nr-14-analiza-dostepnosci-miejsc-wychowania-przedszkolnego-w-wojewodztwie-opolskim-17-05.pdf (pdf, 1024 KB)
zal-zalaczniki-do-umowy-partnerskiej-913.docx (docx, 68 KB)
lista-sprawdzajaca-konkurencyjnosc.docx (docx, 65 KB)
lista-sprawdzajaca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp.docx (docx, 86 KB)
regulamin-kop.doc (doc, 326 KB)
regulamin KOP.doc (doc, 326 KB)
zal-1-oswiadczenie-obserwator.doc (doc, 130 KB)
zal-2-oswiadczenie-przewodniczacy-sekretarz.doc (doc, 131 KB)
zal3-oswiadczenie-ocena-formalna.doc (doc, 130 KB)
zal-4-protokol-do-regulaminu-kk-efs-1.doc (doc, 189 KB)
zal-5-ocena-pracy-eksperta.doc (doc, 147 KB)
zal-6-zasady-obowiazujace-ekspertow-efs.doc (doc, 132 KB)
zal-7-oswiadczenie-ekspert-efs.doc (doc, 173 KB)
zal-7a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs.doc (doc, 168 KB)
zal-8-oswiadczenie-ekspert-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
zal-8a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
zal9-dzialania-poddzialania.docx (docx, 56 KB)
zal-10-protokol-ustalen-ze-spotkania-negocjacyjnego.doc (doc, 162 KB)
szoop_efs_wersja-nr-11.pdf (pdf, 2810 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug.docx (docx, 47 KB)
wytyczne_edukacja_02_06.pdf (pdf, 922 KB)
wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_effr_efs_fs_2014_20.pdf (pdf, 619 KB)
wytyczne-izrpo-wo-2014-2020.pdf (pdf, 132 KB)
wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 335 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych.pdf (pdf, 2095 KB)
wytyczne-zasady-rownosci-szans.pdf (pdf, 283 KB)