WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 17 marca 2017 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego.

W terminie od 19.04.2017 r. do 26.04.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).

_______________________________________________________________________________________________
Komunikat dot. ogłoszonego w dniu 17.03.2017 r. konkursu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 Wsparcie podmiotów edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.3 Wsparcie podmiotów edukacji przedszkolnej w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 17.03.2017 r., informuję, że konkurs o numerze RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/17 nie został rozstrzygnięty ze względu na fakt, iż projekty złożone w odpowiedzi na w/w ogłoszenie nie zostały wybrane do dofinansowania.  


Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalno–merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
_______________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

Ocena wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach II naboru dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego zostanie dokonywana w oparciu o poniższe Wzory list sprawdzających
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaleca stosowanie poniższego wzoru umowy o partnerstwie wraz z załącznikami.
Załączniki
REGULAMIN KONKURSU 9.1.3.pdf (pdf, 101821800 KB)
Załącznik nr 1 Etapy konkursu.pdf (pdf, 177 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja_wypełniania_wniosku_EFS.pdf (pdf, 736 KB)
Załącznik nr 3 Wzór wniosku.pdf (pdf, 1742 KB)
Załącznik nr 4 Instrukcja przygotowania wersji el_i_pap_wniosku_EFS.pdf (pdf, 995 KB)
Załącznik nr 5 Wzór ośw. o niewprow.do wniosku zmian innych niż wskazane przez IOK w piśmie.pdf (pdf, 87 KB)
Załącznik nr 6a Wzór umowy 9.1.3 kwoty ryczałtowe.doc (doc, 399 KB)
Załącznik-nr-1-do-Umowy-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-EFS.docx (docx, 769 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Formularz-wniosku-o-płatność-EFS.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Wzór-oświadcz.-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Zakres-danych-osob.-pow.-do-przetw..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 46 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-10 do Umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
Załącznik-nr-11-do-Umowy-Wnioski-o-nad.-dostępu-dla-os.-uprawn..doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 6 Wzór umowy 9.1.3 koszty rzeczywiste.doc (doc, 442 KB)
Załącznik-nr-1-do-Umowy-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-EFS.docx (docx, 769 KB)
Załącznik-nr-2-do-Umowy-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-VAT.doc (doc, 69 KB)
Załącznik-nr-3-do-Umowy-Harmonogram-płatności.doc (doc, 78 KB)
Załącznik-nr-4-do-Umowy-Zestawienie wszystkich dokumentow księg.doc (doc, 74 KB)
Załącznik-nr-5-do-Umowy-Formularz-wniosku-o-płatność-EFS.docx (docx, 80 KB)
Załącznik-nr-6-do-Umowy-Formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie1.doc (doc, 86 KB)
Załącznik-nr-7-do-Umowy-Wzór-oświadcz.-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
Załącznik-nr-8-do-Umowy-Zakres-danych-osob.-pow.-do-przetw..docx (docx, 61 KB)
Załącznik-nr-9-do-Umowy-Upoważnienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
Załącznik-nr-10-do-Umowy-Odwołanie-upoważnienia.docx (docx, 43 KB)
Załącznik-nr-11 do Umowy Obowiązki informacyjne Beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
Załącznik-nr-12-do-Umowy-Wnioski-o-nad.-dostępu-dla-os.-uprawn..doc (doc, 80 KB)
Załącznik nr 7 Kryteria wyboru projektów - Poddziałanie 9.1.3.pdf (pdf, 864 KB)
Zalacznik nr 8 Lista wskaźników na poziomie projektu EFS - poddziałanie 9.1.3.pdf (pdf, 266 KB)
Załącznik nr 9 Podzial_jednostek_przestrzennych_woj_opolskiego_wg_klasyfikacji_DEGURBA.pdf (pdf, 570 KB)
Załącznik nr 10 Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego.pdf (pdf, 1743 KB)
Załącznik nr 11 Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali województwa opolskiego z wyłączeniem terenu AO.pdf (pdf, 103 KB)
Regulamin KOP.doc (doc, 325 KB)
Zał. 1_Oświadczenie_obserwator.doc (doc, 130 KB)
Zał. 2 Oświadczenie_Przewodniczący_Sekretarz.doc (doc, 131 KB)
Zał. 3 Oświadczenie ocena formalna.doc (doc, 130 KB)
Zał. 4_Protokol_do Regulaminu KK_EFS 1.doc (doc, 189 KB)
Zał. 5_Ocena pracy eksperta.doc (doc, 147 KB)
Zał. 6_ Zasady obowiązujące ekspertów_EFS.doc (doc, 132 KB)
Zał. 7_Oświadczenie_ekspert__EFS.doc (doc, 173 KB)
Zał. 7a_Oświadczenie_pracownik IOK_EFS.doc (doc, 168 KB)
Zał. 8 Oświadczenie_ekspert__EFS formalno - merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
Zał. 8a Oświadczenie_pracownik IOK_EFS formalno - merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
Zał. 9_działania_poddziałania.docx (docx, 56 KB)
Zał. 10 7 08 2015.doc (doc, 162 KB)
Lista sprawdzajaca konkurencyjność.docx (docx, 65 KB)
Lista-sprawdzająca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp.docx (docx, 86 KB)
poradnik_ministerstwo_rozwoju_wersja_interaktywna.pdf (pdf, 10178 KB)
Regulamin-pracy-komisji-oceny-projektów-oceniajacej-projekty.pdf (pdf, 0 KB)
SZOOP_EFS_wersja-10.pdf (pdf, 0 KB)
Taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarów-i-usług.docx (docx, 47 KB)
Wytyczne_edukacja_aktualne_7_9_2016.pdf (pdf, 852 KB)
Wytyczne-programowe-dla-realizacji-przedsięwzięć-w-obszarze-wychowania-przedszkolnego.pdf (pdf, 144 KB)
wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci.pdf (pdf, 616 KB)
Wytyczne-w-zakresie-trybów-wyboru-projektów-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 335 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych.pdf (pdf, 2095 KB)
Wytyczne-zasady-rownosci-szans.pdf (pdf, 283 KB)