WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 07 listopada 2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 08.12.2016r. do 15.12.2016r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30,
 należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


KOMUNIKAT z dnia 27.03.2017 r.

Szanowni Państwo,
nawiązując do ogłoszenia z dnia 07.11.2016r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów. W związku z powyższym termin zakończenia oceny formalnej zostaje przedłużony  do dnia 07 kwietnia 2017 r. (poprzednio 25 marca 2017 r.)

_____________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego opublikowanym w dniu 07.11.2016 r. informuję, iż w dniu 8 listopada br. został zamieszczony aktualny dokument o nazwie Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2375 z dnia 12 lipca 2016 r.

Zamieszczenie w ogłoszeniu o naborze poprzedniej nieaktualnej wersji dokumentu wynika z pomyłki technicznej za co serdecznie przepraszamy.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020 z dnia 07.11.2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 przypomina, iż 3 typ projektu „Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych" - NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskaźniki ujęte w załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu wskazane dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego pod:

  • nr 2 „Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie"; 
  • nr 4 „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych";
  • nr 16 „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"

NIE DOTYCZĄ PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU.
_______________________________________________________________________________________________
Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

W dniach 8-15 grudnia 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. Dnia 03 lutego 2017r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 39 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.


Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 07.11.2016r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi IX Wysoka jakość edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16 maja br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym termin zakończenia oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 02 czerwca 2017 r. (poprzednio 18 maja 2017 r.)
 
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

02 czerwca 2017r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. 16 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

WYNIKI NABORU

06 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3905/2017, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli: Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenie ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:
Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)


Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)

 
Załączniki
regulamin-konkursu.docx (docx, 171 KB)
zalacznik-nr-1-etapy-konkursu.docx (docx, 1905 KB)
zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 492 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs.doc (doc, 431 KB)
zalacznik-nr-4-instrukcja-przygotowania-wniosku.doc (doc, 793 KB)
zalacznik-nr-5-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-wym-formal-rejestr.doc (doc, 1921 KB)
zalacznik-nr-6-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-wymogi-formalne.doc (doc, 1933 KB)
zalacznik-nr-7-lista-sprawdzajaca-kryteria-formalne.docx (docx, 129 KB)
zalacznik-nr-8-lista-sprawdzajaca-kryteria-merytoryczne.docx (docx, 143 KB)
zalacznik-nr-9-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian.doc (doc, 1922 KB)
wzor-decyzji-koszty-rzeczywiste-9-1-1.docx (docx, 212 KB)
zal-2-do-decyzji-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 68 KB)
zal-3-do-decyzji-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-decyzji-zestawienie-wszystkich-dok-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zal-5-do-decyzji-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 88 KB)
zal-6-do-decyzji-formularz-wprowadzania-zmian.doc (doc, 86 KB)
zal-7-do-decyzji-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-8-do-decyzji-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-9-do-decyzji-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 42 KB)
zal-10-do-decyzji-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 40 KB)
zal-11-do-decyzj-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zal-12-do-decyzji-wzor-wniosku-o-nad-dostepu.doc (doc, 80 KB)
wzor-umowy-911-kwoty-ryczaltowe.doc (doc, 402 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zal-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zal-6-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-7-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do przetwarzania.docx (docx, 45 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-odwolania upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-11-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad dostepu.doc (doc, 80 KB)
zal-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
wzor-umowy-911-koszty-rzeczywiste.doc (doc, 440 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 69 KB)
zal-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dok-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian.doc (doc, 86 KB)
zal-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 42 KB)
zal-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-12-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad-dostepu.doc (doc, 80 KB)
zalacznik-nr-11-minimalny-zakres-umowy-partnerskiej.doc (doc, 226 KB)
zalacznik-nr-12-kryteria-wyboru-projektow.docx (docx, 160 KB)
zalacznik-nr-12a-kryteria-wyboru-projektow-z-komentarzami.doc (doc, 282 KB)
zal-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
zalacznik-nr-13-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu.docx (docx, 70 KB)
zalacznik-nr-14-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego.doc (doc, 129 KB)
zalacznik-nr-15-katalog-wydatkow-dot-wyposazenia-pracowni-matematycznych.doc (doc, 1962 KB)
zalacznik-nr-16-srednie-wyniki-egzaminow-zewnetrznych-w-woj-opolskim.docx (docx, 65 KB)
zalaczniki-do-umowy-partnerskiej.docx (docx, 67 KB)
lista-sprawdzajaca-w-zakresie-stosowania-pzp.pdf (pdf, 459 KB)
lista-sprawdzajaca-w-zakresie-konkurencyjnosci.pdf (pdf, 247 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug.docx (docx, 60 KB)
szoop-efs-wersja-13.pdf (pdf, 3606 KB)
wytyczne_edukacja_aktualne_7_9_2016.pdf (pdf, 852 KB)
wytyczne-w-zakresie-trybow-wyboru-projektow-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 335 KB)
wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci.pdf (pdf, 616 KB)
wytyczne-zasady-rownosci-szans.pdf (pdf, 283 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych.pdf (pdf, 2095 KB)
regulamin-kop.doc (doc, 325 KB)
zal-1_oswiadczenie_obserwator.doc (doc, 130 KB)
zal-2-oswiadczenie_przewodniczacy_sekretarz.doc (doc, 131 KB)
zal-3_oswiadczenie-ocena-formalna.doc (doc, 130 KB)
zal-4_protokol_do-regulaminu-kk_efs-1.doc (doc, 189 KB)
zal-5_ocena-pracy-eksperta.doc (doc, 147 KB)
zal-6_-zasady-obowiazujace-ekspertow_efs.doc (doc, 132 KB)
zal-7_oswiadczenie_ekspert_efs.doc (doc, 173 KB)
zal-7a_oswiadczenie_pracownik-iok_efs.doc (doc, 168 KB)
zal-8-oswiadczenie_ekspert_efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
zal-8a-oswiadczenie_pracownik-iok_efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
zal-9_dzialania_poddzialania.docx (docx, 56 KB)
zal10-protokol-ustalen-ze-spotkania-negocjacyjnego.doc (doc, 162 KB)