WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 9 października 2015 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 10.11.2015r. do 02.12.2015r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


24 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2308/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
 

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

______________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

21 czerwca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  RPO WO 2014-2020. 23 projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach danego typu projektów). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena merytoryczna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 21 czerwca 2016r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 21 marca 2016r.


Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020.

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

  •  w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu „Nazwa wskaźnika" wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt 5.1,
  •  w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu w polu „Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania" obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.
________________________________________________________________________________________________

Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/15)

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnegoZestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

______________________________________________________________________________________
Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/15)
Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (12.05.2017 r.)

Załączniki
regulamin-konkursu-wersja-aktualna-zalaczniki-do-regulaminu-nie-ulegly-zmianie.pdf (pdf, 902 KB)
wykaz-zmian.docx (docx, 67 KB)
regulamin-konkursu-wersja-nieaktualna.pdf (pdf, 1451 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofiansowanie-efs.pdf (pdf, 1414 KB)
zalacznik-nr-2-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-dofinansowanie-efs.pdf (pdf, 1214 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.pdf (pdf, 1354 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-umowy-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 1137 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-umowy-ryczaltowej-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 1125 KB)
zalacznik-nr-6-lista-wskaznikow-poddzialanie-911.pdf (pdf, 1167 KB)
zalacznik-nr-7-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego-wg-klasyfikacji-degurba.pdf (pdf, 849 KB)
zalacznik-nr-8-katalog-wydatkow-kwalifikowalnych-w-ramach-wyposazszkolnych-pracowni-matetatycznych.pdf (pdf, 730 KB)
zalacznik-nr-9-srednie-wyniki-egzaminow-zewnetrznych-w-skali-regionu-w-wojewodztwie-opolskim.pdf (pdf, 930 KB)
wzor-umowy-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 1123 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofiansowanie-efs.docx (docx, 328 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 133 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 142 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych-dotyczacych-realizowanego-projektu.doc (doc, 138 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 87 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 150 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 58 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 51 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 15040 KB)
wzor-umowy-ryczaltowej-o-dofinansowanie-projektu.pdf (pdf, 1112 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofiansowanie EFS.docx (docx, 328 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 132 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 142 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 85 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 150 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 58 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania.docx (docx, 60 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 54 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 15040 KB)
zalacznik-nr-5-kryteria-wyboru-projektow-poddzialanie-911.pdf (pdf, 1180 KB)
regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 3952 KB)
zalacznik-nr-1-diagnoza-wyzwan-potrzeb-i-potencjalow-obszarow-sektorow-objetych-rpo-wo-2014-2020-sekcja-1.pdf (pdf, 5276 KB)
zalacznik-nr-2-powiazania-osi-priorytetowych-z-celami-strategicznymi-na-poziomie-ue-kraju-regionu-rpo-wo-2014-2020-sekcja-1.pdf (pdf, 511 KB)
zalacznik-nr-3-plan-finansowy-rpo-wo-2014-2020-sekcja-3.pdf (pdf, 287 KB)
zalacznik-nr-4-zintegrowane-podejscie-do-rozwoju-terytorialnego-w-rpo-wo-2014-2020-sekcja-4.pdf (pdf, 410 KB)
zalacznik-nr-5-system-instytucjonalny-w-rpo-wo-2014-2020-sekcja-7.pdf (pdf, 552 KB)
wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 277 KB)
zalacznik-nr-1-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 128 KB)
zalacznik-nr-2-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 223 KB)
zalacznik-nr-3-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 149 KB)
zalacznik-nr-4-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 78 KB)
zalacznik-nr-5-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 91 KB)
zalacznik-nr-6-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 298 KB)
zalacznik-nr-7-do-wytycznych-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2016.pdf (pdf, 62 KB)
regulamin-komisji-oceny-projektow.doc (doc, 312 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug-typowych-dla-konkursowego-i-pozakonkursowego-trybu-wyboru-projektow.docx (docx, 47 KB)
rpo_wo_29_10_2015_prezentacja.pptx (pptx, 336 KB)
pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_konkursu_dla_poddzialania_9_1_1.pdf (pdf, 476 KB)
pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_konkursu_dla_poddzialania_9_1_1_czesc_2.pdf (pdf, 474 KB)
komunikat-dot-ograniczenia-technicznego-w-sekcji-v.docx (docx, 14 KB)