WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 23. sierpnia 2016 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracyDziałanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

W terminie od 23.09.2016 r. do 30.09.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

17 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 5322/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 3743/2017 z dnia 8 maja 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny w ramach procedury odwoławczej dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli: Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach I naboru do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:
KOMUNIKAT z dnia 20.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z dnia 23.08.2016r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 13 lutego br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalno-merytorycznej złożonych projektów.
W związku z powyższym ocena formalno-merytoryczna zostaje przedłużona do dnia
24 marca 2017 r.

________________________________________________________________________________________________________________
FAQ - Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 23.08.2016r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 20 marca br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalno-merytorycznej złożonych projektów. W związku z powyższym termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej zostaje przedłużony  do dnia 21 kwietnia 2017 r. (poprzednio 24 marca 2017 r.)
 

KOMUNIKAT z dnia 20.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 23.08.2016r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalno-merytorycznej złożonych projektów. W związku z powyższym termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej zostaje przedłużony  do dnia 28 kwietnia 2017 r. (poprzednio 21 kwietnia 2017 r.)
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

28 kwietnia 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020. 22 projekty otrzymały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie formalno-merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. rozstrzygnięcie konkursu.

WYNIKI NABORU

8 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3743/2017, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do  działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020.
 
Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020.

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (nabór konkursowy nr RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/16) Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (nabór konkursowy nr RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/16)
Załączniki
regulamin-konkursu-72.doc (doc, 2385 KB)
zalacznik-nr-1-etapy-konkursu-formalno-merytoryczna.docx (docx, 1905 KB)
zalacznik-nr-2-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 276 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-wypelniania-wniosku-efs-dzialanie-72.doc (doc, 516 KB)
zalacznik-nr-4-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.doc (doc, 865 KB)
zalacznik-nr-5-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-spelnienia-wym-formal-rejestr.docx (docx, 1886 KB)
zalacznik-nr-6-wzor-listy-spraw-wniosek-o-dofinan-speln-wymogow-formalnych-omylek-i-brakow-formalnych.docx (docx, 1889 KB)
zalacznik-nr-7-wzor-listy-sprawdzajacej-wniosek-o-dofinansowanie-w-zakresie-spelnienia-kryteriow-formalno-merytorycznych.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-8-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian-innych-niz-wskazane-przez-iok-w-pismie.doc (doc, 1922 KB)
zalacznik-nr-9-wzor-umowy-koszty-rzeczywiscie-poniesione.docx (docx, 229 KB)
zal-1-do-umowy-wniosek-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 389 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zal-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zal-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 42 KB)
zal-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
zal-12-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zal-13-do-umowy-informacja-o-wykonaniu-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej.xlsx (xlsx, 36 KB)
zalacznik-nr-9a-wzor-umowy-ryczaltowej.doc (doc, 2264 KB)
zal-1-do-umowy-wniosek-o-dofinansowanie efs.docx (docx, 389 KB)
zal-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 69 KB)
zal-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 78 KB)
zal-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zal-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zal-6-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zal-7-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zal-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania.docx (docx, 44 KB)
zal-9-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zal-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13083 KB)
zal-11-do-umowy-wzor-wniosku-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zal-12-do-umowy-informacja-o-wykonaniu-kryterium-efektywnosci-zatrudnieniowej.xlsx (xlsx, 36 KB)
zalacznik-nr-10-minimalny-zakres-umowy-partnerskiej.doc (doc, 227 KB)
zalaczniki-do-umowy-partnerskiej-72.docx (docx, 66 KB)
zalacznik-nr-11-kryteria-wyboru-z-definicjami.docx (docx, 95 KB)
zalacznik-nr-11a-kryteria-wyboru-z-komentarzem.docx (docx, 165 KB)
zalacznik-nr-12-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-dla-dzialania-72.docx (docx, 164 KB)
zalacznik-nr-13-wymagania-jakosciowe-i-zasady-realizacji-wsparcia.docx (docx, 108 KB)
zalacznik-nr-14-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego-wg-klasyfikacji-degurba.docx (docx, 113 KB)
zalacznik-nr-15-podstawowe-informacje-dotyczace-uzyskiwania-kwalifikacji.pdf (pdf, 868 KB)
regulamin-kop.doc (doc, 325 KB)
zal-1-oswiadczenie-obserwator.doc (doc, 130 KB)
zal-2-oswiadczenie-przewodniczacy-sekretarz.doc (doc, 131 KB)
zal-3-oswiadczenie-ocena-formalna.doc (doc, 130 KB)
zal-4-protokol-do-regulaminu-kk-efs-1.doc (doc, 189 KB)
zal-5-ocena-pracy-eksperta.doc (doc, 147 KB)
zal-6-zasady-obowiazujace-ekspertow-efs.doc (doc, 132 KB)
zal-7-oswiadczenie-ekspert-efs.doc (doc, 173 KB)
zal-7a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs.doc (doc, 168 KB)
zal-8-oswiadczenie-ekspert-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 174 KB)
zal-8a-oswiadczenie-pracownik-iok-efs-formalno-merytoryczna.doc (doc, 169 KB)
zal-9-dzialania-poddzialania.docx (docx, 56 KB)
zal-10-protokol-ustalen-negocjacje.doc (doc, 162 KB)
lista-sprawdzajaca-do-zasady-konkurencyjnosci-autokontrola.docx (docx, 146 KB)
lista-sprawdzajaca-do-autokorekty-w-zakresie-stosowania-pzp.docx (docx, 65 KB)
szoop-efs-wersja-12.pdf (pdf, 2811 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug.docx (docx, 60 KB)
wytyczne-w-zakresie-monitorowania-postepu-rzeczowego-realizacji-programow-operacyjnych-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 277 KB)
wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-rynku-pracy.pdf (pdf, 564 KB)
wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn.pdf (pdf, 283 KB)
wytyczne-w-zakresie-warunkow-gromadzenia-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2014-2020.pdf (pdf, 2095 KB)