WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 12 kwietnia 2016r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,  Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

W terminie od 12.05.2016r. do 19.05.2016r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).


W dniu 30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
Przyjęto następujące rozwiązania:

 1. możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej,
  a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej
  o okres jej zawieszenia);
 2. wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:
 • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
 • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,
  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;
 1. wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);
 2. umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
 3. możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności  gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
 4. w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;
 5. możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

 
Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,  należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu  stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.
Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
 


Informacja dot. Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 Zakładanie działalności gospodarczej

 Informacja dla uczestników projektu pn. „Moja przyszłość – moja firma" realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020 Zakładanie działalności gospodarczejSzanowni Państwo,

niniejszym informuję, iż decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zakończenie etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został przesunięty na dzień 27 września 2016 r.
______________________________________________________________________________________________________

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach procedury wyboru projektów dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

W dniach 12 maja -19 maja 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

06.07.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 64 wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7,3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

27 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej  RPO WO 2014-2020. 18 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


3 października 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2709/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 4094/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 2708/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2016 r.  w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 2709/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. Poniżej prezentujemy Informację o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

_________________________________________________________________________________________________________________
Załączniki
regulamin-konkursu-73.pdf (pdf, 1459 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.pdf (pdf, 1236 KB)
zalacznik-nr-2-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 1071 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.pdf (pdf, 1500 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-listy-spraw-w-zak-spel-wym-form-rejestr.pdf (pdf, 448 KB)
zalacznik-nr-5-wzor-listy-sprawdzajacej-wymogow-form.pdf (pdf, 477 KB)
zalacznik-nr-6-wzor-listy-sprawd-wniosek-o-dofinan-projekt-kryteriow.pdf (pdf, 464 KB)
zalacznik-nr-7-wzor-listy-sprawwniosek-o-dofin-projektu-ze-srodkow-efs-meryt.pdf (pdf, 619 KB)
zalacznik-nr-8-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian.pdf (pdf, 532 KB)
zalacznik-nr-8-wzor-oswiadczenia-o-niewprowadzaniu-do-wniosku-zmian-innych-niz-wskazane-przez-iok-w-pismie.doc (doc, 1922 KB)
zalacznik-nr-9-umowa-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 921 KB)
zalacznik-nr-1-do-umowy-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.docx (docx, 386 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 69 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 78 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych.doc (doc, 74 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 79 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 86 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadcz-uczestnika-projektu.docx (docx, 62 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osob-pow-do-przetw.docx (docx, 61 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-upowaznienie-do-przetwarzania.docx (docx, 49 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-odwolanie-upowaznienia.docx (docx, 43 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 13082 KB)
zalacznik-nr-12-do-umowy-wnioski-o-nad-dostepu-dla-os-uprawn.doc (doc, 80 KB)
zalacznik-nr-10-minimalny-zakres-umowy-partnerskiej.pdf (pdf, 732 KB)
zalacznik-nr-11-do-regulaminu-konkursu-dotyczacego-projektow-zlozonych.pdf (pdf, 629 KB)
zalacznik-nr-11a-kryteria-wyboru-projektow-z-komentarzem-dla-wnioskodawcow.pdf (pdf, 639 KB)
zalacznik-nr-12-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-dla-dzialania-73.pdf (pdf, 765 KB)
zalacznik-nr-13-podzial-jednostek-przestrzennych-woj-opol-wg-klas-degurba.pdf (pdf, 693 KB)
zalacznik-nr-14-zasady-udzielwsparcia-na-zal-i-prow-dzial-gospd-w-ramach-dzial-73.pdf (pdf, 1749 KB)
formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 83 KB)
pytania-i-odpowiedzi-potencjalnych-wnioskodawcow-dzialania-73.docx (docx, 43 KB)
nr-2-pytania-i-odpowiedzi-potencjalnych-wnioskodawcow-dzialania-73.docx (docx, 15 KB)