WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
jako Instytucja Pośrednicząca
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
w dniu 19 października 2015 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego.

W terminie od 19.11.2015r. do 26.11.2015r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30,
należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie https://pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599).5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2345/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


KOMUNIKAT

W sprawie dodania do Regulaminu konkursu załącznika nr 11 – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020;

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 05 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1242/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 oraz przyjęcia Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, poprzez dodanie załącznika nr 11 – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

28 czerwca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego  RPO WO 2014-2020. 11 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach danego typu projektów). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena merytoryczna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 28 czerwca 2016r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 28 kwietnia 2016r.


Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 10.12.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 19.11.2015 r. – 26.11.2015 r. na 19.11.2015 r. – 10.12.2015 r. Decyzja IP RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W związku z licznymi pytaniami ze strony Wnioskodawców IP RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom lepszego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, z datą obowiązywania od dnia 19.11.2015 r.


Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020.

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

  • w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu „Nazwa wskaźnika" wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt 5.1,
  • w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu w polu „Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania" obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zestawienie podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


Zestawienie podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Załączniki
regulamin-konkursu-wersja-aktualna.pdf (pdf, 1550 KB)
wykaz-zmian.docx (docx, 67 KB)
regulamin-konkursu-921-wersja-nieaktualna.pdf (pdf, 1120 KB)
zalacznik-nr-1-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-efs.pdf (pdf, 1393 KB)
zalacznik-nr-2-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-dofinansowanie-efs-004.pdf (pdf, 1220 KB)
zalacznik-nr-3-instrukcja-przygotowania-wersji-elektronicznej-i-papierowej-wniosku-efs.pdf (pdf, 1355 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-umowy-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 766 KB)
zalacznik-nr-4-wzor-umowy-ryczaltowej-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 752 KB)
zalacznik-nr-5-kryteria-wyboru-projektow-poddzialanie-921.pdf (pdf, 1169 KB)
zalacznik-nr-6-lista-wskaznikow-na-poziomie-projektu-efs-do-regulaminu-konkursu-921.pdf (pdf, 1159 KB)
zalacznik-nr-7-podzial-jednostek-przestrzennych-wojewodztwa-opolskiego-wg-klasyfikacji-degurba.pdf (pdf, 859 KB)
zalacznik-nr-8-srednie-wyniki-egzaminow-zewnetrznych-w-skali-regionu-w-wojewodztwie-opolskim.pdf (pdf, 488 KB)
zalacznik-nr-9-wytyczne-w-zakresie-organizacji-stazy-i-praktyk-zawodowych-w-ramach-921.pdf (pdf, 863 KB)
zalacznik-nr-10-lista-zawodow-deficytowych-oraz-kluczowych-i-potencjalnie-kluczowych-obszarow-rozwoju-w-wojewodztwie-opolskim-w-2014-roku.pdf (pdf, 962 KB)
wzor-umowy-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 731 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci-vat.doc (doc, 132 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram-platnosci.doc (doc, 142 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-zestawienie-wszystkich-dokumentow-ksiegowych-dotyczacych-realizowanego-projektu.doc (doc, 138 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 77 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 150 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 58 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania.docx (docx, 58 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta-i-podmiotow-przez-niego-umocowanych.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-11-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 15041 KB)
wzor-umowy-ryczaltowej-o-dofinansowanie.pdf (pdf, 719 KB)
zalacznik-nr-2-do-umowy-oswiadczenie-o-kwalifikowalnosci vat.doc (doc, 132 KB)
zalacznik-nr-3-do-umowy-harmonogram platnosci.doc (doc, 142 KB)
zalacznik-nr-4-do-umowy-formularz-wniosku-o-platnosc-efs.docx (docx, 80 KB)
zalacznik-nr-5-do-umowy-formularz-wprowadzania-zmian-w-projekcie.doc (doc, 150 KB)
zalacznik-nr-6-do-umowy-wzor-oswiadczenia-uczestnika-projektu.docx (docx, 58 KB)
zalacznik-nr-7-do-umowy-zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania.docx (docx, 57 KB)
zalacznik-nr-8-do-umowy-wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta.docx (docx, 52 KB)
zalacznik-nr-9-do-umowy-wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych-na-poziomie-beneficjenta.docx (docx, 51 KB)
zalacznik-nr-10-do-umowy-obowiazki-informacyjne-beneficjenta.doc (doc, 15041 KB)
rpo-wo-12112015-prezentacja-921.pptx (pptx, 286 KB)
komunikat-dot-ograniczenia-technicznego-w-sekcji-v.docx (docx, 14 KB)
interpretacja-ministerstwa-infrastruktury-i-rozwoju-w-sprawie-finansowania-stazypraktyk-zagranicznych.pdf (pdf, 1108 KB)
regulamin-komisji-oceny-projektow.doc (doc, 312 KB)
regulamin-komisji-oceny-projektow-doc.doc (doc, 312 KB)
taryfikator-maksymalnych-dopuszczalnych-cen-towarow-i-uslug-typowych-dla-konkursowego-i-pozakonkursowego-trybu-wyboru-projektow.docx (docx, 47 KB)